Zuid-Holland wil met het Rijk eenduidige regels stikstof - Reageren

Gepubliceerd op 14 oktober 2019


Provincies gaan deze week met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan tafel voor eenduidige regelgeving rond stikstof. De huidige beleidsregels worden vooralsnog gehandhaafd en in mei 2020 geëvalueerd. Zuid-Holland heeft in gesprek met de boeren vandaag hen uitgenodigd en zal ook andere sectoren uitnodigen om hierover het gesprek verder te voeren.

Door de recente uitspraken van de Raad van State over stikstof en Natura2000 gebieden is alle vergunningverlening stil komen te liggen. Zowel voor inwoners (woningbouw) als bedrijven (waaronder ook de boerenbedrijven) is het van belang dat de stikstofdepositie daalt en dat de vergunningverlening weer op gang komt. Naar aanleiding van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek hebben provincies en het kabinet hier overleg over gevoerd. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd waardoor vergunningverlening weer op gang kan komen.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “De provincie Zuid-Holland is het meest druk bevolkte gebied van Nederland. Het is voor het bestuur een uitdaging om iedere dag een betere balans te vinden tussen de activiteiten van bewoners, bedrijven, boeren en de natuur. Er moet voor alles plaats zijn want zo zit onze samenleving in elkaar. Boeren hebben daarbij een belangrijke rol in de voedselvoorziening en beheer van het landschap. Verder leveren de bescherming van onze natuurgebieden, bodemdaling en circulaire economie ook uitdagingen voor onze boeren. Als provincie werken wij altijd samen om een goede balans te vinden. Daarom gaan wij ook nu graag in overleg. Niet alleen met agrariërs, ook andere partijen die geraakt worden door de stikstofregels.”

Beperking stikstofuitstoot

Provincies moeten aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak met als doel samen met belanghebbenden stikstofuitstoot te beperken en werk te maken van natuurherstel. Daarnaast geven provincies vergunningen af in het kader van de Wet Natuurbescherming. In overleg met het kabinet hebben de provincies daarom regels opgesteld om vergunningen weer te kunnen verlenen (de zogeheten beleidsregels). Tussen kabinetsbrief en provinciemaatregelen is interpretatieverschil ontstaan waar de provincies deze week met de minister over spreken om tot één uitleg te komen.

Daarvoor hoeven de regels niet te worden ingetrokken, omdat hiermee wel in heel veel andere gevallen, waar deze discussie niet speelt, vergunning verleend kan worden. Vergunningen kunnen nu, met de maatregelen van kabinet en provincies, verleend worden voor activiteiten die niet leiden tot stikstofdepositie op daarvoor gevoelige Natura2000 gebieden. Provincie Zuid-Holland zal de uitkomsten van het overleg met de minister zo snel mogelijk in de nieuwe regels opnemen. De nieuwe regels worden sowieso uiterlijk mei 2020 geëvalueerd op effect en noodzaak.

3 mogelijkheden

Voor de activiteiten die wel leiden tot een stikstofdepositie op de stikstofgevoelige Natura2000 gebieden zijn er 3 mogelijkheden om toch een activiteit te vergunnen. Dit kan door intern salderen (binnen de toegestane activiteit of locatie), extern salderen (via het betrekken van een andere activiteit) of compenseren (natuurwaarde toevoegen).

Het kabinet heeft in haar brief voorwaarden verbonden aan intern en extern salderen. Bij intern salderen gaan we uit van de feitelijk gerealiseerde capaciteit (daadwerkelijk aanwezige gebouwen, installaties en dergelijke). Als je daar als boer op wilt uitbreiden dan zal je interne maatregelen moeten nemen zodat de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura2000 gebieden niet toeneemt.

Bij extern salderen is er een verschil ontstaan tussen wat de minister heeft geschreven en wat de provincies in hun regels hebben opgenomen. De minister gaat uit van feitelijk gerealiseerde capaciteit, de provincies gaan uit van feitelijk gebruik. Hier kan een verschil tussen ontstaan. De discussie over fosfaatrechten die hier mee samenhangt is een rijksaangelegenheid waarvan de minister heeft aangekondigd uiterlijk januari met een nieuwe wet te komen.

Om die reden hebben de provincies in hun regels extern salderen met veebedrijven op dit moment tijdelijk uitgezonderd tot er nieuwe wetgeving is.