Rapportage integriteit provincie gepubliceerd - Reageren

Gepubliceerd op 19 oktober 2020


Hoe betrouwbaar zijn de ambtenaren van de provincie Zuid-Holland? Verantwoording afleggen over het gevoerde integriteitsbeleid: daartoe zijn overheidswerkgevers verplicht volgens de Ambtenarenwet 2017. In de rapportage 2019 geeft de provincie haar visie op integriteit, licht zij de meldpunten en procedures voor integriteit toe, zet zij de uitvoeringsactiviteiten van het genoemde jaar op een rijtje, verantwoordt zij zich over de naleving van de gedragscode en benoemt zij actiepunten voor het komende jaar.

Integriteit

De provincie Zuid-Holland ziet integriteit in de eerste plaats als een persoonlijke eigenschap: het hanteren van algemeen aanvaarde sociale- en ethische normen. Behalve een persoonlijke eigenschap ziet de provincie integriteit ook als een indicator voor de betrouwbaarheid van de organisatie. Er is een aantal kernwaarden voor integer handelen geformuleerd. Deze kernwaarden zijn dienstbaarheid, professionaliteit, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Deze waarden vormen een breed en soms abstract kader voor het ethisch handelen binnen de organisatie. Ze geven aan hoe onze organisatie wil werken en vormen het achterliggende gedachtegoed waarop de normen gebaseerd zijn.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Transparantie en verantwoording zijn 2 belangrijke voorwaarden die horen bij het handelen van en door een integere organisatie. Met deze rapportage laat de provincie zien dat ze elke dag beter weet om te gaan met integriteit.”

Feiten en cijfers

Bij de provincie Zuid-Holland is in 2019 inzake integriteit het volgende vastgesteld of onderzoeken of rapportages verricht:

 • Er zijn geen vermoedens van een misstand gemeld.
 • Er zijn 13 meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen gedaan.
 • De Eenheid Audit en Advies heeft geen verzoeken gekregen voor het onderzoeken van vermeende misstanden.
 • De afdeling Bestuur heeft 450 ‘open bronnen’ onderzoeken uitgevoerd naar de integriteit of financiële stabiliteit van rechtspersonen of natuurlijke personen voor aanbestedingen, subsidieverstrekkingen, vergunningverlening en vastgoedtransacties.
 • Er zijn 7 Bibob onderzoeken uitgevoerd.
 • Er zijn geen meldingen binnengekomen bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst gedrag.
 • Er hebben 25 gesprekken plaatsgevonden met vertrouwenspersonen, waarvan 2 gesprekken over integriteit gingen.

Integriteit bespreken

De provincie Zuid-Holland stimuleert medewerkers om dilemma’s over integriteit met collega’s te bespreken. Daarnaast kunnen medewerkers vermoedens van integriteitsschendingen bespreken met of melden bij één van de vertrouwenspersonen of een leidinggevende. Ook kunnen medewerkers de situatie bespreken met onder andere de personeelsadviseur en het bedrijfsmaatschappelijk werk.

Activiteiten

In het jaar 2019 zijn bij de provincie Zuid-Holland de volgende activiteiten ondernomen om goed ambtelijk handelen te bevorderen:

 • 190 medewerkers hebben de eed of belofte afgelegd.
 • 233 medewerkers hebben het dilemmaspel gespeeld.
 • De ‘richtlijn Vertrouwenspersoon’ is vastgesteld.
 • Het netwerk integriteit is driemaal bij elkaar gekomen.
 • 4 maal is het onderwerp integriteit besproken met de OR.
 • De nevenwerkzaamheden van medewerkers van schaal 14 en hoger, waaraan Gedeputeerde Staten beperkingen hebben opgelegd, zijn geïnventariseerd.
 • In het personeelsblad ‘Vigilate’ zijn 2 artikelen over integriteit gepubliceerd.
 • 2 beleidsadviseurs integriteit hebben deelgenomen aan de dag van de Integriteit en aan twee integriteitsbijeenkomsten van het CAOP te Den Haag.

Verbeteracties:

Door de provincie zijn de volgende verbeteracties opgenomen:

 • Regelmatiger uitvraag doen naar vermoedens van integriteitsschendingen.
 • De uitkomsten van het werkbelevingsonderzoek meenemen in de afdelingsjaarplannen.
 • ‘Huftergedrag’ (ongewenst gedrag) aanpakken.
 • Beter beschrijven van de meldingsprocedure(s) in nota ‘Integriteit is van ons allemaal’.
 • Een workshop integriteit ontwikkelen.