Advies over maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe naar colleges

Gepubliceerd op 11 oktober 2021


De samenwerkende overheden leggen een advies voor aan de colleges en Gedeputeerde Staten. Het advies heeft betrekking op een maatregelenpakket en het vervolgproces.

Het doel van dit pakket is om de bereikbaarheid en leefbaarheid rond de Gouwe te verbeteren en de economie te versterken. In november wordt het advies openbaar gemaakt, na de collegevergaderingen.

Pakketvoorstel

In mei is een voorstel met maatregelen bekendgemaakt. Onderdelen van een mogelijk pakket zijn fietspaden, maatregelen op de Gouwe, de Bodegravenboog en een nieuwe weg van Boskoop naar de N11 (W20). Tussen mei en juli zijn gesprekken gevoerd met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Alle reacties zijn vervolgens verwerkt in een draagvlakanalyse. De bestuurders hebben op 30 september gesproken over de varianten voor W20 en de rest van het pakket. Hoe het definitieve maatregelenpakket eruitziet, is onderwerp van gesprek in de colleges en Gedeputeerde Staten.

Planning en besluit

In oktober bespreken de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten het advies van de BAG (Bestuurlijke Afstemgroep). Als zij daarmee instemmen, dan gaat het naar de commissies van de betrokken gemeenten en de provincie. Daarna nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over de maatregelen. Geïnteresseerden kunnen inspreken bij de vergaderingen. De data van de vergaderingen worden begin november bekendgemaakt.

Openbare informatiebijeenkomsten

In november volgt informatie over het maatregelenpakket en het vervolgproces. Daarvoor worden weer openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd. U vindt alle beschikbare informatie op www.beterbereikbaargouwe.nl.