MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag gepresenteerd

Gepubliceerd op 22 juni 2017“Uit verschillende studies blijkt dat het verkeer muurvast loopt als we geen maatregelen nemen”, zei Floor Vermeulen, gedeputeerde Mobiliteit, toen hij op 15 juni het Metropolitaan Debat opende. Hij deed een oproep om te concretiseren. “Wij willen aan de slag om voorstellen gefinancierd te krijgen.” In dit debat werd het MIRT Onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag gepresenteerd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten Rotterdam en Den Haag en provincie Zuid-Holland zijn opdrachtgevers van deze studie. In de Arminiuskerk in Rotterdam gingen ondernemers, ambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijk middenveld in discussie over de voorlopige resultaten en de aanbevelingen. Het definitieve rapport wordt in de loop van juli verwacht.

Integrale benadering

Pex Langenberg, voorzitter van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio, sprak zijn waardering uit voor de integrale aanpak van dit MIRT onderzoek. “De positie van de Metropoolregio staat onder druk. In dit MIRT onderzoek is breed gekeken naar ontwikkelingen. Naar stedelijke ontwikkeling, landschapskwaliteit en leefbaarheid.” Ook tijdens het debat werd dezeintegrale benadering genoemd. Ruth Clabbers, directeur Wegen en Verkeersveiligheid van het ministerie van IenM, vond het grote winst dat ze bij dit onderzoek niet meer alleen per knelpunt bekijken wat er moet gebeuren, maar dat breder in samenhang wordt gekeken welke maatregelen effectief zijn.

Verstedelijking

In dit onderzoek is bereikbaarheid geen doel op zich, maar een middel om een reeks grotere ambities te halen, namelijk: versterken van de economie, zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving, vergroten van kansen voor mensen en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het vervoerssysteem.
In de algemene bevindingen kwam over verstedelijking naar voren dat verdichten langs HOV de meeste agglomeratiekracht geeft. Op de bezorgde geluiden uit de zaal over antwoordde wethouder Taco Kuiper van Zoetermeer dat er algemene consensus is om de groene ruimte open te houden. “We hebben wel echt alle stedelijke kernen nodig om 220.000 woningen te realiseren. Met alleen Den Haag en Rotterdam redden we het niet. Maar als we goed zoeken dan komen we een heel eind. Er zijn veel kleine, verouderde bedrijventerreinen die inmiddels binnenstedelijk zijn. Die lenen zich vaak goed voor transformatie naar woningen.”
De genoemde potentie voor verstedelijking in het gebied tussen Zoetermeer, Delft en Lansingerland kreeg kritiek vanuit de tuinbouwsector. In het rapport staat overigens wel vermeld dat de economische belangen van glas moeten worden afgewogen, en dat terughoudendheid met verstedelijking is geboden om logistieke bereikbaarheid van Westland Greenport niet te dwarsbomen. Floor Vermeulen nodigde de glassector uit om in gesprek te blijven.

Conclusies op een rij

Voor de korte en middellange termijn zijn onder meer de volgende aanbevelingen gedaan:
- Stedelijke verdichting langs HOV –vooral de Oude Lijn.
- Versterking OV, verbetering verkeerscirculatie voor auto, mobiliteitstransitie in binnensteden.
- In Den Haag accent op versnelling OV en in Rotterdam accent op versterking oeververbindingen (multimodaal).
- Programma Hoogfrequent Spoor: in koppeling met verstedelijkingsopgave verder ontwikkelen.
- Potentieel van fiets meer benutten.
- Verbeteren aansluiting van onderliggend wegennet op hoofdwegennet.
De quick wins voor de korte termijn: inzetten op fiets, verder versterken van ketenmobiliteit en ontwikkelen van slimme oplossingen (smart mobility) konden op draagvlak rekenen.

Vervolg

Het onderzoek geeft inzicht over verwachte ontwikkelingen en over kansrijke oplossingsrichtingen. Komende herfst is een overleg met de minister over het MIRT. “Dat is het moment om te zien welke zaken we gefinancierd krijgen en kunnen gaan uitvoeren,” zei Floor Vermeulen. Inmiddels zijn kwartiermakers al begonnen met een nadere uitwerking van de oplossingsrichtingen zoals die in het voorlopige rapport worden voorgesteld. “In de programmatische aanpak gaan we verder met de onderzoeksbevindingen”, zei Emile Klep, directeur Stedelijke Inrichting van de gemeente Rotterdam. Hierbij gaat het vooral om het in samenhang kijken naar de opgaven en het afstemmen in de fasering.
Het definitieve rapport MIRT onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag wordt in de loop van juli verwacht.


Bekijk de video 'Opening Metropolitaan Debat'

Volg @zuid_holland op Twitter