Nieuws uit GS van 7 maart 2017

Gepubliceerd op 15 maart 2017Besluiten van Gedeputeerde Staten van 7 maart 2017.

Strategische agenda ZH 2017 voor Nationaal Deltaprogramma

Zuid-Holland stelt jaarlijks een strategische agenda voor het Nationaal Deltaprogramma op. Hierin staat de (samenhangende) inzet van de provincie in het Nationaal Deltaprogramma. Het Nationaal Deltaprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, deze komen in de strategische agenda per onderdeel terug. Doel van het Deltaprogramma is Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende zoetwater en het land zo inrichten dat het klimaatbestendig wordt. ln 2017 werkt de provincie onder meer aan regionale adaptatiestrategieën voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, aan het inzichtelijk maken van de waterbeschikbaarheid in samenwerking met de waterschappen en aan het verbinden van de waterveiligheid en ruimtelijke opgaven.

Jaarplan 2017 Europastrategie

De invloed van de Europese Unie op de provinciale beleidsterreinen is groot. Daarom is het van belang dat wij ontwikkelingen volgen en waar nodig bij sturen. Korte lijnen met "Brussel" en goed geïnformeerd zijn over wat er speelt is dus belangrijk. ln december 2015 hebben Provinciale Staten de Europa Strategie 2016-2019 vastgesteld, waarin de volgende prioritaire thema's zijn opgenomen:

  • Zuid-Holland als innovatieve metropolitane delta.
  • Zuinig met schaarse hulpbronnen: transitie naar een circulaire economie.
  • Naar een innovatieve en duurzame voedselvoorziening.
  • Verbonden met Europa: mobiliteit en duurzaam transport.

ln dit jaarplan 2017 geven wij een uitwerking van deze strategie door aan te geven welke activiteiten wij in 2017 gaan uitvoeren en met welke Europese netwerken en regio's wij daarbij samenwerken.

Rapportage Slim Ruimtegebruik 2016 en 2017

Krachtige, levendige en goed bereikbare stedelijke- en dorpscentra met beperkte leegstand van kantoren, winkelpanden en bedrijfsterreinen. Dat is het doel van het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik 2017 van de provincie Zuid-Holland. Het actieprogramma pakt samen met gemeenten en vastgoedeigenaren die locaties aan waar de opgave het grootst is én het meest is te bereiken. In de rapportage Slim Ruimtegebruik staan de resultaten van het programma in 2016 en de plannen voor 2017.

Voortgangsrapportage bestuursakkoord Drechtsteden

Zuid-Holland en de Drechtsteden werken samen aan de versterking van de Drechtsteden als maritieme topregio. Dat hebben ze in 2016 afgesproken in een bestuursakkoord, waarvan nu een voortgangsrapportage is opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de 6 speerpunten voor 2017: vergroten van innovatiekracht, energietransitie, wonen in de Drechtsteden, bereikbaarheid over de weg, spoorzone Dordrecht en stimuleren van de economie. Andere onderwerpen uit het akkoord worden kort aangestipt.

Wijzigingsbesluit subsidieregeling MKB Innovatiestimulering topsectoren Z-H en deelplafonds en tijdvakken

De provincie stelt bijna €10 miljoen subsidie beschikbaar voor innoverende MKB-bedrijven die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselveiligheid, safety & security, en het voorkomen van milieuschade. Met deze subsidie stimuleert de provincie innovaties in het MKB die tot nieuwe producten en diensten leiden en bijdragen aan een duurzame en innovatieve economie voor de regio.

Begrotingscirculaire 2018-2021 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

GS hebben de begrotingscirculaires 2018-2021 aan de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GRen) vastgesteld. De gemeenten en GRen in Zuid-Holland zijn geïnformeerd over de criteria en uitgangspunten waar de eerstkomende (meerjaren)begroting 2018-2021 aan moet voldoen en over diverse ontwikkelingen waar zij de komende periode mee te maken kunnen krijgen. Deze zijn van belang voor het opstellen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2018-2021.

Ook staat in de begrotingscirculaires hoe de provincie daar als toezichthouder mee omgaat. Speerpunten voor 2017 zijn de ontwikkelingen en trends op lange termijn van de financiële positie en de grip en sturing op verbonden partijen.

Opheffen Auditcommissie

Op grond van de Provinciewet verrichten GS periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. De Auditcommissie is in 2002 opgericht met het doel om hen hierover te adviseren, met name over de interne bedrijfsvoering. Sindsdien heeft de provincie zich ontwikkeld tot een lerende organisatie. ln deze situatie heeft de Auditcommissie niet langer een toegevoegde waarde en hebben GS daarom besloten deze commissie op te heffen.

Provincie draagt bij aan GroeneHartHopper en Molenhopper

De provincie gaat de komende periode financieel bijdragen aan de GroeneHartHopper in Midden-Holland en aan de Molenhopper in regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De GroeneHartHopper en de Molenhopper zijn vooral bedoeld voor mensen met een beperking. Daarnaast zijn ze ook een vorm van vraagafhankelijk vervoer die voor iedereen toegankelijk is, met name bedoeld voor regio's met beperkt lijngebonden openbaar vervoer. Voor dit laatste doel draagt de provincie financieel bij aan de kosten. De bijdrage voor de Groene HartHopper geldt voor de periode juli 2016-augustus 2018. Die voor de Molenhopper voor de periode 2017-2018.

Startnotitie "Natuurlijk Zuid-Holland"

De provincie wil samen met partners komen tot een samenleving waarin meer rekening gehouden wordt met natuur en milieu. Nu het natuurbeleid is gedecentraliseerd zijn er meer mogelijkheden om verschillende belangen in samenhang af te wegen. Naast het beschermen van de natuur wil de provincie ook de natuur toegankelijk maken (beleven) en gebruik maken van de diensten die de natuur levert (benutten). Op die manier kunnen we natuur verbinden met andere beleidsterreinen zoals milieu, fysieke ruimte, economie, water en cultuur. De ambities van de provincie worden vastgelegd in een Natuurvisie, die ook de inbreng vanuit het dossier natuur en milieu vormt voor de provinciale Omgevingsvisie die in 2018 verschijnt. Voor de langere termijn start de provincie een proces om samen met maatschappelijke partners te komen tot een gezonde leefomgeving die ruimte biedt om te wonen, te werken en te recreëren.

Advies Provincie aan MRDH: stem busconcessies goed af

De provincie heeft als reactie op het Ontwerp-Programma van Eisen Busconcessies Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangegeven dat de visie van de provincie en de MRDH op het openbaar vervoer in ieders concessiegebieden op veel punten overeenkomt. Tegelijkertijd zijn er ook onderwerpen waar de MRDH in de uitvoering de accenten anders legt. De provincie heeft aangegeven graag met de MRDH in gesprek te gaan over de afstemming van busconcessies om er voor te zorgen dat de reiziger in Zuid-Holland zo optimaal mogelijk van het openbaar vervoer gebruik kan maken.

Ontheffing ex art. 3.2 Verordening Ruimte 2014 verlegging waterkering t.b.v. plan Elka in Lisse

GS hebben besloten om ontheffing te verlenen voor de verlegging van een waterkering ten behoeve van de ontwikkeling van het Elka-terrein in Lisse. Dit voormalige fabrieksterrein wordt heringericht met 40 woningen en een haven. Hiervoor moet een regionale waterkering worden verlegd. Het realiseren van een nieuwe waterkering op een andere plek zou strijdig zijn met de regels uit de Verordening Ruimte 2014. De verlegging van de waterkering heeft echter geen consequenties voor de waterveiligheid, terwijl het belang van de gemeente Lisse om deze ontwikkeling te realiseren in verhouding groot is. Omdat er feitelijk geen strijd is met provinciale belangen, hebben GS ontheffing verleend van het artikel over regionale waterkeringen (artikel 2.4.2).

Jaarrapport toezicht en handhaving kleine luchtvaart

De milieudienst DCMR geeft namens GS uitvoering aan de toezichts- en handhavingstaken over de kleine luchtvaart binnen de provinciegrenzen. Jaarlijks stelt DCMR een rapportage op van de audits, het gebruik van de luchthavens en de klachten over kleine luchtvaart. De audits hebben geleid tot 5 waarschuwingen, maar niet tot de inzet van handhavingsinstrumenten. GS hebben het jaarrapport vastgesteld en ter kennisgeving doorgestuurd aan Provinciale Staten.

Gedragsregeling voor het gebruik van moderne (online) communicatiemiddelen

GS hebben nieuwe regels voor het gebruik van e-mail, internet en sociale media vastgesteld. Hiermee worden ongewenste handelingen voorkomen. Bij gebruik van moderne communicatiemiddelen en social media gaat het om het op zorgvuldige wijze delen en verkrijgen van informatie. Het is de bedoeling dat informatie beschikbaar is en blijft, juist en adequaat is en dat informatie die vertrouwelijk is alleen diegenen bereikt waarvoor de informatie bestemd is.

Beantwoording schriftelijke vragen en brieven

Tijdens de GS-vergadering zijn schriftelijke vragen beantwoord van Statenfractie PVV over het naleven van erfgoedverordening van de gemeente Zwijndrecht.

Ook zijn de brieven van de Stichting HINT en Burgerinitiatief Ouddorp beantwoord. Deze gingen over de mogelijke plannen voor strandbebouwing bij Ter Heijde en de mogelijke betrokkenheid bij het 'Netwerkend werken aan de kust'. En is een reactie gekomen op de brief van het Ministerie Infrastructuur en Milieu over de uitvoering Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) Vergunningverlening, Toezicht en Handhavingstaken.


Overzicht alle besluiten

Lees alle besluiten en raadpleeg de bijbehorende stukken.