Nieuws uit GS van 3 april 2018

Gepubliceerd op 10 april 2018Besluiten van Gedeputeerde Staten van 3 april 2018.

Declaration of Nijmegen

De provincie Zuid-Holland gaat zich samen met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen inzetten voor schone lucht en kansen voor de binnenvaart op de corridor Rijn - Alpen. Op 12 april ondertekent gedeputeerde Janssen daartoe de 'Declaration of Nijmegen' waarin afspraken zijn vastgelegd over gezamenlijk (praktijk-)onderzoek ter verbetering van de luchtkwaliteit op deze belangrijke transportcorridor. De provincie werkt al enige jaren aan een schonere en toekomstbestendige binnenvaart in projecten als de EGTC (is de Engelse afkorting voor Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking), Rijn-Alpencorridor en het EU-LIFE project CLean INland SHipping (CLINSH). Het Rijk ziet de 'Declaration of Nijmegen' als opmaat naar de Green Deal Binnenvaart, die naar verwachting eind 2018 wordt gesloten met onder meer diverse provincies en gemeenten en de binnenvaartsector. Ook vormt de samenwerking die nu gestart wordt de opmaat naar de Corridorweek in november, waarvan de provincie initiatiefnemer is en waar met Europese partners concrete stappen worden gezet in de verdere ontwikkeling van diverse
kansrijke transportcorridors in Zuid-Holland.

Meer informatie.

Handelingskader Pacht 2018 - 2021

Het Handelingskader Pacht 2018 - 2021 bevat regels voor de pachtuitgifte voor de pachtjaren 2019 tot en met 2022 voor het areaal landbouwgrond in eigendom van de provincie. Dit Handelingskader bevat algemene regels voor inschrijving en toewijzing van de pachtuitgifte en biedt ook ruimte voor pachtuitgifte met bijzondere (natuur)voorwaarden. Jaarlijks worden de pachtprijzen door GS vastgesteld.

Meer informatie.

Motie 781 Groenlinks - publiceren provinciale kennisgevingen Wettelijke einddatum besluit: 11-4-2018

Met ingang van 1 januari 2018 worden provinciale kennisgevingen alleen digitaal gepubliceerd op overheid.nl. Tot 1 januari werden deze ook gepubliceerd in huis-aan-huisbladen. In de Statenvergadering van 21 februari 2018 hebben Provinciale Staten (PS) een motie aangenomen over het publiceren van kennisgevingen. Daarin worden GS gevraagd om de huidige werkwijze te evalueren en inwoners middels advertenties langer te informeren over het digitaal publiceren. GS gaan advertenties plaatsen tot het eind van 2018. Tevens roepen GS gebruikers in deze advertenties en op overheid.nl op om in een korte enquête hun mening te geven over de veranderde wijze van publiceren. Met de uitkomsten van de enquête zullen GS  met PS het gesprek aangaan over de informatievoorziening en communicatie in de richting van inwoners en de middelen die daarbij kunnen worden gebruikt.

Meer informatie.

Verstrekken subsidie (in de vorm van een lening) aan het Warmtebedrijf Rotterdam

GS hebben als aandeelhouder besloten een subsidie (in de vorm van lening) van €700.000 te verstrekken aan Warmtebedrijf Holding B.V. ter voorziening in de tijdelijke liquiditeitsbehoefte. Provinciale Staten (PS) worden hierover geïnformeerd.

Meer informatie.

Vaststelling Boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 - Stichting Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding

Provinciale Staten (PS) hebben in 2015 besloten de boekjaarrelatie per 30 juni 2017 aan Stichting Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO) te beëindigen. De boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 is daarmee de laatste boekjaarsubsidie voor Stichting Expertisecentrum JSO. In het kader van onze subsidievoorwaarden heeft Stichting Expertisecentrum JSO het jaarverslag en de jaarrekening voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2017 ingezonden. Stichting Expertisecentrum JSO heeft de activiteiten conform het aangepaste werkplan 2017 uitgevoerd. JSO heeft in de jaarrekening een voorziening leegstaand pand opgenomen ten bedrage van €207.000 met middelen van de boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017. GS gaan niet akkoord met de vorming van deze voorziening vanuit de boekjaarsubsidie, omdat de voorziening bestemd is voor kosten na 30 juni 2017. De boekjaarsubsidie tot en met 30 juni 2017 is vastgesteld op het bedrag van €2.143.000.

Meer informatie.

Beantwoording schriftelijke vragen

In GS is de vraag over de bereikbaarheid van Hoeksche Waard van het CDA beantwoord.


Overzicht alle besluiten

Lees alle besluiten en raadpleeg de bijbehorende stukken.