Rijksmonumenten restauratie en herbestemming, subsidie
De provincie trekt zich het lot aan van de rijksmonumenten met een restauratiebehoefte, waaronder de molens, binnenstedelijke rijksmonumenten en de in toenemende mate vrijkomende kerken. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie naast stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten, ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen. Daarnaast wil de provincie herbestemming van rijksmonumenten bevorderen. Subsidie voor herbestemming kan alleen worden verstrekt bij de restauratie van het monument.

Van 1 december 2018 tot 1 maart 2019 kunnen subsidieaanvragen voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten worden ingediend. Binnen de paragraaf Herbestemming kan subsidie worden aangevraagd voor maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van het rijksmonument. Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruikmaken van beide aanvraagformulieren en het speciale begrotingsformulier.

Voorwaarden

In de aankomende Najaarsnota wordt besloten hoeveel budget in 2019 beschikbaar is voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in Zuid-Holland.

Op rijksmonumenten die oorspronkelijk zijn gebouwd als woonhuis is deze subsidieregeling niet van toepassing. Eigenaren die een subsidie hebben ontvangen voor restauratie mogen binnen 3 jaar een herbestemmingssubsidie aanvragen. Er kan dan subsidie worden aangevraagd voor maatregelen die de toegankelijkheid en duurzaamheid van een monument vergroten en daarmee herbestemming bevorderen.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via uidholland@pzh.nl of via 0704416622.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt