Nieuws uit GS van 6 februari 2018

Gepubliceerd op 14 februari 2018Besluiten van Gedeputeerde Staten van 6 februari 2018.

Subsidieverlening Gemeente Vlaardingen - Middeleeuws Kampement met opvoering van de Slag bij Vlaardingen

De provincie verstrekt de gemeente Vlaardingen €110.000,00 subsidie om een publieksmanifestatie rond de herdenking van 1000 jaar Slag bij Vlaardingen mogelijk te maken. Met het geld wordt een zogenaamd middeleeuws legerkamp ingericht voor participanten uit binnen- en buitenland die een bijdrage leveren aan het herbeleven van de Slag bij Vlaardingen in de zomer van 2018. Honderden re-enactors uit heel Europa komen dan naar Vlaardingen om hun kampement in de Vlaardingse Broekpolder op te slaan, waarmee het middeleeuwse ‘Flardinga’ weer tot leven komt. Het hoogtepunt zal de opvoering van de Slag bij Vlaardingen zijn. Met honderden re-enactors is het de grootste opvoering ooit van een middeleeuwse slag in Nederland. Hiermee zal op een boeiende en levendige wijze het verhaal over de slag en het verband met het Ontstaan van Holland verteld worden. Deze manifestatie is een hoogtepunt in het provinciale programma rond het thema ‘Ontstaan van Holland’ 1000-1300 dat bestaat uit meerdere evenementen, onderzoek en publieksactiviteiten.

Meer informatie.

Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma externe Veiligheid 2015-2018

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015-2018 en ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten, zoals in de Statencommissie Verkeer & Milieu is toegezegd. Uit de tussenevaluatie blijkt dat de provincie op koers ligt wat betreft de invulling van eigen wettelijke taken. Tegelijkertijd vraagt de ambitie die uit het programma volgt nog wel inspanningen van onder meer gemeenten om doelen te realiseren. En tenslotte liggen er kansen om externe veiligheid nadrukkelijker te positioneren bij nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op de Omgevingswet. Gedeputeerde Staten nemen de aanbevelingen uit de rapportage over om het komende jaar gericht te werken aan de resterende opgaven uit het Uitvoeringsprogramma. Hierbij zal in het bijzonder aandacht zijn voor de ontwikkeling van omgevingsvisies bij gemeenten en het in beeld brengen van de mogelijkheden van het zogenaamde aandachtsgebiedenbeleid, zoals door het rijk wordt ontwikkeld, voor Zuid-Holland. Ook zal aandacht zijn voor het vroegtijdig inbrengen van de expertise op het gebied van externe veiligheid bij ontwerp- en besluitvormingsprocessen rondom de fysieke leefomgeving.

Meer informatie.


Overzicht alle besluiten

Lees alle besluiten en raadpleeg de bijbehorende stukken.