Informele consultatie drinkwater in de Omgevingsverordening
Informele consultatie aanvulling omgevingsverordening op grondwaterregels

De ambtelijke concepten die nu voorliggen voor de informele consultatie zijn te vinden in het kader ‘Informele consultatie aanvulling omgevingsverordening op grondwaterregels’.

De provincie stelt regels ter bescherming van het grondwater voor de drinkwaterwinning. Door maatschappelijk ontwikkelingen moeten deze regels periodiek geactualiseerd worden. Ter uitvoering van de Kaderrichtlijn water is in het programma ruimte (2014), en in het huidige beleid vastgelegd dat de provincie een aantal gebieden aanwijst als strategische zoetgrondwatervoorraad om de drinkwatervoorziening op langere termijn te kunnen blijven garanderen. De reservering heeft tot gevolg dat in deze gebieden een aantal activiteiten en ontwikkelingen worden uitgesloten en dat zorgvuldig met overige activiteiten moet worden omgegaan die een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van het grondwater en een risico vormen voor de drinkwatervoorziening.

De regels van de provincie met betrekking tot de fysieke leefomgeving zijn in principe per 1 april 2019 opgenomen in de Omgevingsverordening Zuid-Holland. De regels over grondwaterbeschermingsgebieden zijn bij de totstandkoming van die verordening niet meegenomen in die Omgevingsverordening, maar zijn achtergebleven in het resterende deel van de Provinciale Milieu Verordening (PMV). Dit had te maken met de gewenste actualisering die nu aan de orde is via deze consultatie. Het huidige voorstel betreft een inhoudelijk aanpassing van de PMV-regels met grondslag in huidig recht. De grondwaterregels worden in dit voorstel “gekoppeld“ aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland onder huidige recht. Wij verwijzen u voor de precieze inhoud van de voorstellen naar de uitgebreide toelichting behorende bij de artikelen.

U kunt uw reactie op de stukken tot uiterlijk maandag 20 januari 2020 sturen naar . Na verwerking worden de reacties en onze antwoorden daarop gebundeld gepubliceerd worden op zuid-holland.nl/omgevingsbeleid en toegestuurd worden aan de inzenders.

Vervolgproces

Op 1-1-2021 zal de Omgevingswet in werking gaan treden. Hiervoor moet de provincie een nieuwe Zuid-Hollanse Omgevingsverordening vaststellen (ZHOV).

Onder de Omgevingswet zullen een aantal wijzigingen plaatsvinden waar in relatie tot grondwater een keuze in moet worden gemaakt. Die wijzigingen komen naast de wijzigingen die nu in consultatie zijn.

Daarbij moet de huidige PMV (structuur) worden omgezet naar de structuur en randvoorwaarden van de Omgevingsverordening die onder de Omgevingswet moet gaan gelden. Inhoudelijk blijven de regels daardoor nooit helemaal gelijk, maar er zijn ook aanvullende inhoudelijke wijzigingen.
Door het vervallen van het inrichtingen-begrip en de komst van de milieubelastende activiteit gaat het juridische stelsel straks anders werken met gevolgen voor de betrokken partijen en de bevoegd gezag rol. Dit vergt nog een nadere omzetting. Deze omzetting zal aan de orde komen in het proces van de totstandkoming van de nieuw Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.

Na de ombouw van de opzet en structuur van de regels voor grondwaterbeschermingsregels zoals benodigd onder de Omgevingswet, en de verwerking van de reacties op deze consultatie, zal een herzien ontwerp ter inzage worden gelegd, zoals verplicht op grond van artikel 16.30 Omgevingswet.