Inspraak Ontwerp Verzamelherziening en Ontwerp wijziging Omgevingsvisie inzake tramtracé Ridderkerk
Het ontwerp van de Verzamelherziening Omgevingsbeleid en het ontwerp van de wijziging Omgevingsvisie inzake tramtracé Ridderkerk liggen met ingang van 24 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp. U vindt de relevante documenten in de kaders aan de rechterzijde. De beide ontwerpen zijn ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/inprocedure en liggen tijdens kantooruren ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag.

Verzamelherziening Omgevingsbeleid

De Verzamelherziening Omgevingsbeleid is een bundeling van een aantal relatief kleine aanpassingen van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Programma ruimte. Het gaat vooral om wijzigingen die technisch of redactioneel van aard zijn, zoals het herstel van foutjes, maar er zijn ook enkele kleine, inhoudelijke aanpassingen. De aanpassingen hebben onder andere betrekking op de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland, recreatiegebieden en weidevogelgebieden. Ook hebben de aanpassingen betrekking op enkele specifieke gebieden, zoals het Kroonjuweel Midden-Delfland, het Buijtenland van Rhoon en de woningbouwlocatie De Driesprong bij Kwintsheul.

Wijziging Omgevingsvisie inzake tramtracé Ridderkerk

Met deze wijziging beperkt de ruimtelijke reservering zich, met het oog op eventuele toekomstige HOV ontwikkelingen, tot het stuk op de Rotterdamseweg (kruising Populierenlaan en Randweg te Ridderkerk) tot aan P+R Beverwaard te Rotterdam. De wijziging vertaalt zich als volgt:

Programma Mobiliteit paragraaf 2.1.6 onder Regionaal openbaar vervoer; 63. HOV Rotterdam – Ridderkerk.

Programma Ruimte paragraaf 2.5 onder Regionaal openbaar vervoer; 12. HOV Rotterdam – Ridderkerk.

Indienen zienswijze

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via . Vermeld hierbij ook uw adresgegevens. U kunt uw zienswijze ook per post indienen: Provincie Zuid-Holland, Team Omgevingsbeleid, Postbus 90602 2509 LP Den Haag.

De uiterlijke datum voor het indienen van uw zienswijze is op vrijdag 6 maart.

Vervolg

Alle indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over de Nota van Beantwoording, waarin de zienswijzen worden voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van (onderdelen van) het ontwerp. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de Verzamelherziening Omgevingsbeleid vast.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het team Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland: