Ter inzage Provinciale Milieuverordening 2021
Gedeputeerde Staten hebben op 13 oktober 2020 het Ontwerp Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021 (Pmv 2021) vastgesteld. In de Pmv 2021 worden regels over de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning gewijzigd. De huidige Provinciale milieuverordening wordt ingetrokken. De definitieve vaststelling is voorzien voor het tweede kwartaal van 2021.

Inhoud Ontwerp Pmv 2021

De Pmv 2021 behelst een wijziging van de vigerende regels voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Deze regels zijn op dit moment neergelegd in de Provinciale milieuverordening (Pmv).

De Pmv 2021 heeft een tijdelijk karakter en zal met de inwerkingtreding van de Omgevingswet opgaan in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOv). Een ontwerp van de ZHOv heeft, in de afgelopen periode voor inspraak ter inzage gelegen. Inwerkingtreding van ZHOv is op dit moment voorzien op 1 januari 2022.

Hoe en waar kunt u het ontwerp inzien

Het ontwerp besluit en bijbehorende stukken worden vanaf 11 december 2020 ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken:

  1. De documenten kunt u downloaden op de website www.zuid-holland.nl/omgevingsbeleid/
  2. Tijdens kantooruren liggen alle documenten ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag

Wij wijzen u in het bijzonder nog op het volgende. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus is het provinciehuis vooralsnog gesloten en is er derhalve geen fysieke terinzagelegging mogelijk. Wanneer dat voor u problemen oplevert om met een zienswijze te reageren op de ontwerp wijziging regels drinkwater dan verzoeken wij u zich in verbinding te stellen met de provincie via onderstaande contactgegevens.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over de Ontwerp Provinciale milieu verordening 2021 indienen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u uiterlijk 4 februari 2021 aan ons kenbaar maken. De zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten betrokken bij de definitieve vaststelling van de Pmv 2021.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via  .

Vermeld hierbij ook uw adresgegevens. U kunt uw zienswijze ook per post indienen:

Provincie Zuid-Holland, Team Omgevingsbeleid, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.


Document

Ontwerp wijziging regels drinkwater als onderdeel van de Provinciale Milieuverordening 2021

Bijgevoegd document ‘Ontwerp wijziging regels drinkwater als onderdeel van de Provinciale Milieuverordening 2021’ is op 17-12 vervangen door een nieuwe versie omdat op pagina’s 25 t/m 46 enkele kolommen uit de tabel wegvielen. De rest van het stuk is ongewijzigd gebleven.