Regeling klachtafhandeling aanbestedenIndien uw klacht een vraag of een verzoek is gericht op verduidelijking van aspecten van de aanbestedingsprocedure, alsmede een verzoek tot het doorvoeren van een niet-wezenlijke wijziging in de aanbestedingsdocumenten, verzoeken wij u eerst uw vraag of verzoek tijdig in te dienen, zodat deze in de Nota van Inlichtingen (of indien van toepassing in de Individuele Inlichtingen) kan worden beantwoord.

In het kader van de Aanbestedingswet 2012 heeft de provincie Zuid-Holland een Regeling klachtenafhandeling aanbesteden. Deze regeling heeft als doel klachten snel en laagdrempelig af te handelen. Indien u een klacht heeft over aspecten van een aanbestedingsprocedure die binnen de werking van de Aanbestedingswet 2012 vallen, dan kunt u een klacht indienen. Gebruik hiervoor het speciale formulier.

Voorbeelden van klachten die u aan de orde kunt stellen zijn:

 • Een klacht over een bepaald handelen of nalaten van de provincie in een concrete aanbesteding dat in strijd is met wettelijke bepalingen en/of met andere voorschriften die voor de betreffende aanbesteding gelden.
 • Een klacht over optreden van de provincie aangaande inbreuk op één of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Klachten over het aanbestedingsbeleid in het algemeen kunnen niet via deze Regeling worden ingediend.

Voorwaarden

U kunt alleen een klacht indienen, als:

 • de aankondiging van de opdracht op of ná 1 april 2013 heeft plaatsgevonden;
 • uw klacht niet anoniem is;
 • uw klacht via klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl is ingediend;
 • u belang heeft bij de verwerving van de specifieke overheidsopdracht. Dit geldt als u valt binnen de volgende doelgroep:
  • geïnteresseerde ondernemers;
  • (potentiële) inschrijvers en gegadigden;
  • onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden;
  • brancheorganisaties en branchegerelateerde adviescentra van ondernemers.

Aanpak

Vul het Formulier Regeling klachtafhandeling aanbesteden Zuid-Holland volledig in en stuur dit naar klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl.

Contact

Vragen over deze regeling kunt u stellen via een mail naar: klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl.

Termijn

U doet er verstandig aan uw klacht in een zo vroeg mogelijk stadium in te dienen. Als de klacht erg laat of te laat wordt ingediend, kan dit betekenen dat de provincie Zuid-Holland de klacht niet meer in de lopende aanbestedingsprocedure kan behandelen.

Er zijn geen termijnen voor het afdoen van een klacht, aangezien het afhangt van de aard van de klacht en het onderzoek dat daarbij nodig is. Wel zal de afdoening van de klacht zo spoedig mogelijk gedaan worden.

Bezwaar en beroep

Het indienen van een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil. De provincie is vrij om al dan niet te besluiten tot opschorting van de aanbestedingsprocedure na het indienen van een klacht.

Per geval zal bekeken worden of dit nodig is.

Naast het indienen van een klacht bij de provincie Zuid-Holland via deze zijn er twee andere mogelijkheden om uw ongenoegen over een aanbesteding te uiten, namelijk via:

 • het indienen van een klacht via de landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts;
 • een kort geding middels de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag