Geluidsbelastingkaarten 2017Op basis van Wet geluidhinder is de provincie verplicht eens in de 5 jaar geluidbelastingkaarten vast te stellen voor de provinciale wegen die buiten de zogenoemde agglomeratiegemeenten (dit zijn specifiek in regelgeving aangewezen gemeenten) liggen. De geluidbelastingkaarten en de tabellen betreffen de wegen waarvoor de provincie bevoegd gezag is en waarop jaarlijks meer dan 3 miljoen motorvoertuigen passeren.

De informatie vormt een deel van de onderbouwing van het Actieplan Geluid, dat de provincie Zuid-Holland voor 18 juli 2018 zal opstellen en waarin maatregelen beschreven worden om in de jaren daarna de geluidbelasting langs provinciale wegen verder terug te dringen.

Contact

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Mobiliteit en Milieu,  .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, Afdeling Mobiliteit en Milieu

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
Den Haag

Postadres

Postbus Postbus 90602
2509 LP Den Haag