Jaarrekening gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, toezending aan provincie en beoordelingJaarlijks moet elke gemeente de jaarrekening en het jaarverslag ter kennisneming toezenden aan Gedeputeerde Staten. Het college voegt daarbij, indien van toepassing, het besluit van de raad over een voorstel voor een indemniteitsbesluit. Indien de raad de jaarrekening dan wel een indemniteitsbesluit niet of niet naar behoren heeft vastgesteld, zendt het college de jaarrekening respectievelijk het indemniteitsbesluit ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten. De toezending van de jaarrekening en het jaarverslag geldt eveneens voor een gemeenschappelijke regeling. Bij zowel de gemeente als de gemeenschappelijke regeling wordt het oordeel over de jaarrekening meegenomen bij de bepaling van het toezichtregime voor het begrotingsjaar.

Contact

Jaarrekening en jaarverslag moeten vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.  Heeft u een vraag dan kunt u bellen met het secretariaat van bureau Bestuur en Toezicht, telefoon 0704416143, of mailen naar ftra@pzh.nl.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Bestuur, bureau Bestuur en Toezicht

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag