Begroting en jaarrekening van gemeenten of gemeenschappelijke regelingen, beoordeling en bepaling toezicht door provincieJaarlijks moet elke gemeente en gemeenschappelijke regeling de begroting ter beoordeling toezenden aan Gedeputeerde Staten (GS), bij voorkeur via onderstaand e-formulier. Op basis van het begrotingsonderzoek en een risicoanalyse bepalen GS voor elk begrotingsjaar het toezichtregime. Repressief toezicht (achteraf) is regel, preventief toezicht vooraf is uitzondering. Bij repressief toezicht wordt de begroting voor kennisgeving aangenomen, bij preventief toezicht behoeft de begroting de goedkeuring van GS. Zolang die goedkeuring nog niet is verleend heeft de gemeente of de gemeenschappelijke regeling de toestemming van GS nodig tot het aangaan van verplichtingen.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kunnen Gedeputeerde Staten bepalen dat de begroting van een gemeente of gemeenschappelijke regeling hun goedkeuring nodig heeft:
  • De begroting is niet in evenwicht en uit de meerjarenraming is niet aannemelijk gemaakt dat dat in de eerstvolgende jaren wel het geval zal zijn.
  • De jaarrekening van het tweede aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar is niet in evenwicht of niet tijdig ingezonden.
  • De begroting is niet tijdig ingezonden.

Contact

De gemeente moet haar begroting vóór 15 november aan Gedeputeerde Staten inzenden. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat zij de begroting vóór 15 juli moeten inzenden.
Met vragen kunt u bellen met het secretariaat van het bureau Bestuur en Toezicht 0704416143 of mailen naar het bureau: ftra@pzh.nl.

Termijn

Gedeputeerde Staten moeten hun besluit om een begroting onder preventief toezicht te plaatsen vóór 1 januari aan de gemeente of gemeenschappelijke regeling meedelen. Daarna nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de goedkeuring van de begroting.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Bestuur, bureau Bestuur en Toezicht

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag