Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzageleggingDe aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering moet gebeuren volgens een vastgesteld projectplan. Dit plan moet eerst door de provincie worden goedgekeurd. Een primaire waterkering biedt bescherming tegen overstroming doordat deze behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied omsluit ofwel voor een dijkringgebied is gelegen.

Een dijkringgebied is een gordel van dijken en duinen die het gebied tegen het buitenwater beschermt. Ingevolge art. 5.8 van de Waterwet bevorderen Gedeputeerde Staten een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan.

De provincie verzorgt dan ook de terinzagelegging van het ontwerpprojectplan en ontwerp- en definitieve uitvoeringsbesluiten. Voor het merendeel van deze projectplannen geldt overigens een MER-beoordelingsplicht of directe m.e.r.-plicht. Wanneer het projectplan niet voldoet aan de inhoudsvereisten van artikel 5.4 Waterwet en/of aan de procedure-eisen zoals beschreven in art. 5.5 tot en met art. 5.14 van de Waterwet, kunnen Gedeputeerde Staten besluiten aan het plan (of aan delen daarvan) goedkeuring te onthouden.

Voorwaarden

  • Als beheerder van een waterkering dient u het projectplan voor de aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering ter goedkeuring aan de provincie voor te leggen.
  • Mede in verband met de coördinatie dient de provincie vroegtijdig te worden betrokken bij de voorbereiding van het projectplan.

Contact

Met vragen hierover kunt u bellen met het secretariaat van het bureau Waterveiligheid en Toezicht, telefoon 0704417203 of mailen naar secrwaterengroen@pzh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Water en Groen

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag