Milieuverslag bedrijven, PRTR-verslagAls uw bedrijf activiteiten uitvoert die nadelig zijn voor het milieu, dan moet u jaarlijks een milieurapportage opstellen over uw bedrijf. Dit heet het integraal PRTR-verslag. PRTR is de afkorting van Pollutant Release Transfer Register (Register van uitstootgegevens en overbrenging van verontreinigende stoffen).

Overschrijdt uw bedrijf de drempelwaarde van 1 of meer stoffen op de stoffenlijst (zoals methaan, koolmonoxide of kooldioxide)? Dan moet u de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen rapporteren aan de instantie die de omgevingsvergunning verleende. De drempelwaarde van een stof bepaalt of het bedrijf rapportageplicht heeft voor die stof. U verstuurt het verslag via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het komt bij de juiste instantie terecht en de gegevens worden daarna naar de minister van Infrastructuur en Milieu gestuurd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een bedrijf in een van de volgende sectoren: energie, productie en verwerking van metalen, minerale en chemische industrie, afval- en afvalwaterbeheer, fabricage en verwerking van papier en hout, intensieve veeteelt en aquacultuur, of de voedsel- en drankensector van dierlijke en plantaardige producten.
  • Uw bedrijf voldoet aan de capaciteitseisen (in Bijlage I van de PRTR-verordening) en valt daarmee onder de PRTR-regeling.
  • Uw bedrijf overschrijdt drempelwaarden voor uitstoot en heeft daardoor de plicht een PRTR-verslag te maken. U vindt de drempelwaarden in Bijlage II van de PRTR-verordening.

Aanpak

U stuurt het verslag op voor 1 april na het verslagjaar. U maakt daarbij gebruik van Het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).
Wilt u dat uw bedrijfs- of fabricagegegevens vertrouwelijk behandeld worden? Dien dan een verzoek in bij de instantie die uw omgevingsvergunning heeft verleend.

Contact

U stuurt het verslag naar de instantie die u de omgevingsvergunning verleende. Dat kan zijn de provincie, de gemeente, het waterschap, de directie van Rijkswaterstaat of het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt