Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincieDe provincie bekijkt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de waterschappen. Dan controleert zij of de stukken voldoen aan de geldende wetgeving en aan de bedrijfsmatige uitgangspunten. Ook worden de beleids- en algemene waterschapsontwikkelingen zorgvuldig in de gaten gehouden. Het bestuur van de waterschappen stuurt de stukken op naar de provincie.

Voorwaarden

U stuurt de begroting en jaarrekening jaarlijks naar de provincie. Beide documenten moeten voldoen aan de voorwaarden die in de Waterschapswet en besluiten staan. Naast de Waterschapswet wordt dit ook in de Wet financiering decentrale overheden, als in uitvoeringsbesluiten uitgewerkt.

Aanpak

De waterschappen sturen binnen 2 weken na de vaststelling of vóór 1 december (voorafgaand aan het begrotingsjaar) de stukken naar de provincie.

Contact

U levert de stukken in bij de provincie. Met vragen kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Water en Groen, bureau Waterveiligheid en Toezicht, telefoon: 0704417203, of mailen naar de afdeling Water en Groen: secrwaterengroen@pzh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Provincie Zuid-Holland, afdeling Water en Groen

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Provincie