Waterbeheerplan waterschap, goedkeuringWaterschappen stellen voor hun watersystemen een waterbeheerplan vast. Daarin moet voor regionale wateren rekening zijn gehouden met de provinciale Omgevingsvisie. Ook moet het waterbeheerplan zijn afgestemd op beheerplannen van andere beheerders.

Voorwaarden

Het waterbeheerplan moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • artikel 4.6 Waterwet
  • artikel 3.4 Waterverordening Zuid-Holland
  • artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Bij de aanvraag moeten deze bijlagen zijn toegevoegd:

  • het verslag van het voorbereidende overleg
  • de ingediende zienswijzen
  • de beschouwingen van het algemeen bestuur

Contact

Met vragen kunt u bellen met het secretariaat van bureau Veiligheid en Toezicht, 0704416786 of mailen .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Water en Groen, bureau Veiligheid en Toezicht

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag