Primaire waterkering, goedkeuring projectplanDe beheerder van een primaire waterkering stelt het projectplan vast. Gedeputeerde Staten moeten dit plan goedkeuren.

Als een waterstaatswerk in meerdere provincies ligt, bepalen Gedeputeerde Staten van de betrokken provincies wie de goedkeuring afgeeft. Meestal is dat de provincie waarin het waterstaatswerk in hoofdzaak ligt.

Voorwaarden

Elk projectplan moet ter inzage worden gelegd op het kantoor van de betrokken bestuursorganen.

Aanpak

De aanvraag is vormvrij.

Contact

Heeft u een vraag dan kunt u bellen met het secretariaat van bureau Waterveiligheid en Toezicht, telefoon 0704417203, of mailen naar Secrwaterengroen@pzh.nl.

Termijn

Binnen 12 weken na de sluitingstermijn van de terinzagelegging moet de beheerder het projectplan vaststellen. Daarna moet het plan direct worden opgestuurd naar Gedeputeerde Staten.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Water en Groen

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag