Bodem, melding verontreiniging of aantastingU meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen.
De hier bedoelde activiteiten staan in de Wet bodembescherming. Het gaat bijvoorbeeld om:
 • handelingen die erosie (afbraak), verdichting (samenpakking) of verzilting (verzouting) van de bodem tot gevolg kunnen hebben;
 • handelingen waarbij bepaalde stoffen op of in de bodem terecht moeten gaan komen om de structuur of de kwaliteit van de bodem te beïnvloeden; en
 • andere handelingen waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.

Voorwaarden

U dient de melding zo spoedig mogelijk te doen bij de omgevingsdienst waar de verontreiniging of aantasting plaatsvindt dan wel heeft plaatsgevonden:

 • West-Holland
 • Midden-Holland
 • Zuid-Holland Zuid
 • DCMR (Rijnmond)
 • Haaglanden

Voor bodemverontreiniging binnen Delft is de gemeente Delft het bevoegd gezag.

Aanpak

Zo snel mogelijk nadat u op de hoogte bent van de verontreiniging of aantasting van de bodem doet u een melding. U geeft bij de melding aan welke maatregelen u van plan bent te nemen om de bodem te saneren of de aantasting te beperken.
De maatregelen die u kunt en moet nemen bij de sanering hangen af van het soort en omvang van de verontreiniging. Voor een kleinschalige verontreiniging hoeft u alleen een Besluit uniforme saneringen (BUS) melding te doen.

Contact

Met vragen kunt u bellen met de omgevingsdienst:

 • West-Holland: 0714083100
 • Midden-Holland: 0182545700
 • Zuid-Holland Zuid: 0787708585
 • DCMR (Rijnmond): 0102468000
 • Haaglanden: 0702189900
 • Gemeente Delft : 0152602222

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Telefoon 0714083100
Telefoon 0182545700
Telefoon 0787708585
Telefoon 0102468000

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
Telefoon 0702189900
Telefoon 0152602222