Archiefbewaarplaats, goedkeuring plannen voor veranderingDecentrale overheden moeten bouwplannen voor archiefbewaarplaatsen bij de provincie indienen. Decentrale overheden zijn bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en politie. Zij moeten plannen voor bouw, verbouwing, inrichting of verandering van een archiefbewaarplaats goed laten keuren door de provincie. Dat geldt ook als u (gedeelten van) gebouwen als archiefbewaarplaats wilt gaan gebruiken. Er wordt alleen goedkeuring verleend als de plannen niet ingaan tegen de wet of de rechten en het welzijn van anderen. De provincie oefent toezicht uit op de zorgdragers van de archiefstukken.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • alleen decentrale overheden, zoals gemeenten, waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen (bijvoorbeeld een politiekorps) kunnen de goedkeuring aanvragen;
  • Er zijn plannen voor bouw, verbouwing, inrichting of verandering van een archiefbewaarplaats; of
  • Er zijn plannen tot ingebruikneming van (gedeelten van) gebouwen als archiefbewaarplaats.

Contact

U legt de plannen ter goedkeuring voor aan de provincie.

Met vragen kunt u bellen met de Provinciale Archiefinspectie, telefoon: 0704416487, of mailen naar FTRA@pzh.nl.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Bestuur

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag