Regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland
De provincie richt zich samen met regionale partners op de uitvoering van de Economische Agenda Zuidvleugel. De keuze voor samenwerking op het niveau van de Zuidvleugel is bewust: dit schaalniveau is wat de provincie betreft cruciaal met het oog op de ambitie een Europese top regio te worden. De provincie heeft gekozen zich op drie economische pijlers uit de Economische Agenda te richten: het Havenindustrieel Complex, de Greenports en de kennisas.

Met de subsidieregeling regionale netwerk topsectoren wil de provincie binnen deze pijlers het organiserend vermogen van de topsectoren (met uitzondering van creatieve industrie) en hun cross-overs versterken. De provincie zet middelen in voor de ontwikkeling van regionale netwerken waarin de triple helix partijen zijn vertegenwoordigd. Door krachten te bundelen versterkt het organiserend vermogen van de sector. Het vormen van een netwerk per sector met een agenda voorkomt dat verschillende netwerken binnen dezelfde sector met verschillende agenda’s ontstaan.

Voorwaarden

De provincie subsidieert nooit meer dan 40% van de totale kosten. Alle triple helix partijen dienen zich aan te sluiten bij het netwerk en hun bijdrage te leveren. Met deze regeling wordt het vormen van netwerken op Zuidvleugel niveau gestimuleerd, deze regeling is niet van toepassing op een lager schaalniveau.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’

Contact

Met vragen neemt u contact op met bureau Economische Zaken met Mahmood Jaafari Tangaki via m.jaafaritangaki@pzh.nl

Termijn

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt