Activiteiten uitvoeren binnen stiltegebied, ontheffing
In een stiltegebied zijn de natuurlijke geluiden van flora en fauna heel belangrijk. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • omroepinstallaties of muziekinstrumenten gebruiken
  • toertochten voor motorvoertuigen houden
  • met waterscooters varen

Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen. In een ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing mag u geen activiteiten uitvoeren.

Let op: voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere ontheffingen of vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld op grond van de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming of de Algemene Plaatselijke Verordening.

Voorwaarden

De provincie of omgevingsdienst beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er (geluids)voorschriften worden gesteld om verstoring van de stilte te beperken.

Contact

U vraagt de ontheffing voor het uitvoeren van activiteiten binnen een stiltegebied aan bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, die deze taak uitvoert in opdracht van de provincie.

Termijn

De omgevingsdienst beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

DCMR Milieudienst Rijnmond

Postadres

Postbus 843
3100 AV Schiedam
info@dcmr.nl
Telefoon 0102468000