Geluidsbelasting, vaststelling hogere grenswaarde
Het Nederlandse geluidsbeleid is vastgelegd in de Wet geluidhinder. De wet bevat normen voor maximale geluidsbelasting. In de meeste gevallen stelt de provincie een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vast. Dit gebeurt bijvoorbeeld als maatregelen om geluidsbelasting te verminderen niet effectief blijken of als er grote bezwaren van stedenbouwkundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard zijn. De provincie kan ook op verzoek een hogere waarde vaststellen in bijvoorbeeld geluidszones langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen. De gemeente heeft de zeggenschap bij inpassing van woningen in zones van wegen, spoorwegen en industrieterreinen en bij vaststelling of aanpassing van gezoneerde industrieterreinen. De gemeenten hoeven in deze gevallen niet meer bij de provincie aan te kloppen. De wegbeheerders provincie en rijksoverheid stellen de hogere waarden vast bij de aanleg en reconstructie van wegen.

Voorwaarden

Het verzoek tot vaststelling kan gedaan worden door:

  • de wegaanlegger of de wegbeheerder als het verzoek is gedaan in het kader van:
    • de aanleg van een weg buiten toepassing van de bestemmingsplanprocedure;
    • reconstructie van een weg; of
    • de aanpassing van een bestemmingsplan in het kader van de aanleg of reconstructie van een rijksweg;
  • de spoorwegbeheerder als het om de aanleg of wijziging van een spoorweg gaat;
  • degene die het beheer voert over het industrieterrein;
  • het bestuur van de Kamer van Koophandel van het gebied waarin het industrieterrein zich bevindt.

Contact

De aanvraag moet worden gedaan bij de beheerder van de geluidszone.

Met vragen kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland, telefoon 0704416622, e-mail: zuidholland@pzh.nl.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag