Actieprogramma luchtkwaliteit Zuid-Holland, subsidie
Europese regelgeving stelt eisen aan de luchtkwaliteit, waaraan lidstaten moeten voldoen. Een goede luchtkwaliteit is van groot belang voor de volksgezondheid. In Nederland wordt in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) door overheden samengewerkt om aan de Europese grenswaarden te kunnen voldoen. De provincie Zuid-Holland draagt bij aan het NSL middels het provinciaal actieprogramma luchtkwaliteit. De subsidieregeling is onderdeel van provinciaal actieprogramma luchtkwaliteit.

Voorwaarden

Op grond van de Subsidieregeling provinciaal actieprogramma luchtkwaliteit kan subsidie uitsluitend worden verstrekt voor

  • projecten in het maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek, die de luchtkwaliteit verbeteren
  • projecten in het maatregelenpakket mobiliteitsmanagement
  • projecten met betrekking tot personenvervoer over water tussen Dordrecht en Rotterdam en binnen gemeenten in de Drechtsteden die de luchtkwaliteit verbeteren.

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door

  • de rechtspersonen die voor de betreffende activiteit zijn opgenomen in het maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek
  • de rechtspersonen die voor de betreffende activiteit zijn opgenomen in het maatregelenpakket mobiliteitsmanagement
  • de vervoerder, bedoeld in artikel 7 van het besluit personenvervoer 2000, die gebruik maakt van waterbussen.

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat is opgenomen in de subsidieregeling of in de maatregelenpakketten voor de betreffende activiteit.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’

Lees voor meer informatie ook het:

  • Maatregelenpakket vrachtverkeer en logistiek
  • Maatregelenpakket mobiliteitsmanagement

Contact

Met vragen kunt u terecht bij bureau Strategie, Lucht en Veiligheid, via telefoonnummer 0704417417.

Termijn

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2015.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt