Coronavirus en subsidieaanvragenHet coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie

Het kan zijn dat u als subsidieontvanger vanwege het coronavirus moet besluiten om de door de provincie gesubsidieerde activiteiten uit te stellen of niet door te laten gaan.

Let wel: onderstaande informatie geldt niet voor POP-3 projecten. Valt uw project onder POP-3, stel uw vraag of leg uw situatie dan voor aan . Vermeld in uw e-mail altijd het zaak- of DOS-nummer. U vindt dit nummer terug aan de rechter bovenzijde van uw subsidiebeschikking.

Uw activiteiten worden uitgesteld

Bent u van plan om de gesubsidieerde activiteiten op een later moment uit te voeren, dan kunt u ons met het digitale formulier ‘e-formulier subsidiecorrespondentie’ of per post via het meldingsformulier vragen om een nieuwe einddatum voor uw activiteiten. Wij zullen deze uitstelverzoeken in principe met de nodige coulance afwikkelen.

Uw activiteiten gaan niet door

Dan kunt u ons met het 'e-formulier subsidiecorrespondentie' of per post via een verzoek tot vaststelling vragen de subsidie nu al vast te stellen. Daarbij subsidiëren wij de al gemaakte (voorbereidings)kosten, die voor subsidie in aanmerking komen, naar redelijkheid en billijkheid. Dit kan tot aan het maximaal verleende subsidiebedrag. Dat kan betekenen dat we afwijken van het in de subsidieverlening opgenomen percentage subsidie. Van u wordt wel een maximale inspanning verwacht om onnodige kosten te voorkomen. Wij vragen u om dit toe te lichten in het verzoek tot vaststelling. Bij het behandelen van uw vaststellingsverzoek zullen wij daar goed naar kijken.

Gaat het om een (meerjarige) boekjaarsubsidie?

Dan meldt u ons welke activiteiten u dit jaar niet meer gaat uitvoeren en wat volgens u de financiële gevolgen daarvan zijn voor de boekjaarsubsidie. Wij bekijken dan naar redelijkheid en billijkheid wat de eventuele gevolgen voor de subsidie van dit jaar zijn. U gebruikt hiervoor het digitale formulier ‘e-formulier subsidiecorrespondentie’ of per post via het meldingsformulier.

Afwijkingsbepaling voor corona-gerelateerde problemen in de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland (Asv)

Omdat wij coulant willen kunnen zijn in deze voor velen lastige periode, hebben wij onze subsidieregels aangepast en een afwijkingsbepaling voor corona-gerelateerde problemen opgenomen in de subsidieverordening (artikel 38a Asv). Bekijk het wijzigingsbesluit en de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Opschorten van de Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking (Beleidsregel M&O).

Subsidieontvangers worden bij een verlaging van hun subsidie niet extra gekort als ze de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel kunnen verrichten en dit niet tijdig hebben gemeld. GS hebben besloten deze extra korting vanwege de gevolgen van corona niet toe te passen tot en met 31 maart 2022. Zie de publicatie op 30 maart 2021 in het Provinciaal Blad. En de versie op overheid.nl: Beleidsregel ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking. Hiermee hebben GS deze maatregel met een jaar verlengd.

Vragen?

Heeft u vragen of wat er in uw situatie van toepassing is? Stel uw vraag telefonisch aan het Contact Centrum of via het contactformulier.