Archeologie, publieksbereik Zuid-Holland, subsidieNieuwe regeling voor publieksbereik archeologie ingaande 2020.

Het doel van de subsidieregeling publieksbereik archeologie 2020 Zuid-Holland is om het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten door subsidie te verstrekken voor archeologische publieksactiviteiten, die leiden tot het zichtbaar maken van archeologische vondsten voor een breed publiek. De subsidieregeling publieksbereik archeologie 2020 Zuid-Holland is opengesteld vanaf moment van publicatie in het Provinciaal Blad tot en met 15 augustus 2020.

Er is voor deze openstelling in 2020 €250.000 beschikbaar gesteld.

Vernieuwing van de regeling

Bij Besluit van Gedeputeerde Staten is de subsidieregeling per 12 mei 2020 vernieuwd. Download het besluit in de rechterkolom. Hierin is een artikelsgewijze toelichting opgenomen.

Alle binnen de aanvraagtermijn ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld en onderling vergeleken. Aanvragen worden gerangschikt waarna op basis van de rangschikking wordt verstrekt beginnend bij de hoogste score totdat het subsidieplafond is bereikt.

Voor de rangschikking, zie artikel 9 van de subsidieregeling.

Geweigerd wordt in ieder geval indien de te verstrekken subsidie minder is dan €500,00 en bij minder dan 40 punten.

Besluiten op de aanvragen, vallend onder de rangschikking, kunnen verwacht worden rond 15 november 2020.

Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor een of meer van de volgende activiteiten:

a. inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden (inter)actief mee kunnen doen aan archeologie;

b. organiseren van een aansprekende archeologische tentoonstelling op een frequent bezochte plek;

c. openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving, waarbij actieve deelname van belangstellenden wordt gestimuleerd;

d. maken van een gemakkelijk leesbare en rijk geïllustreerde publicatie van de resultaten van een opgraving, onuitgewerkt veldonderzoek of synthetiserend onderzoek

Voorwaarden

Op grond van de subsidieregeling publieksbereik archeologie 2020 Zuid-Holland kan subsidie uitsluitend worden verstrekt indien wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 1. de thematiek van de activiteiten sluit aan bij in elk geval één van de prioritaire thema’s uit de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zuid-Holland (POA), te weten:
  1. thema: strijd tegen en leven met het water
  2. thema: overgangsfasen in de bewoningsgeschiedenis
  3. thema: leven en wonen rond de Limes
  4. thema: Holland, ontstaan en vorming van het graafschap
  5. thema: stad en platteland in de vroegmoderne tijd
  6. thema: de Tweede Wereldoorlog (aanvullend op POA)
 2. er wordt aandacht besteed aan de bekendmaking van de activiteit in de media.

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan gemeenten, musea, oudheidkamers, historische verenigingen en bibliotheken in Zuid-Holland, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000.

De maximale looptijd is 2 jaar nadat wij een besluit tot subsidieverstrekking hebben verzonden.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt per post een subsidieaanvraag indienen. Voor het indienen van een aanvraag gebruikt u het Aanvraagformulier publieksbereik archeologie Zuid-Holland.

Voor het opstellen van het projectplan dient u gebruik te maken van het format Projectplan publieksbereik archeologie Zuid-Holland. Voor het opstellen van de projectbegroting dient u gebruik te maken van het format Begroting publieksbereik archeologie Zuid-Holland. Wij verzoeken u de formats zo volledig mogelijk in te vullen en toe te lichten waar nodig.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum, via:

Termijn

Aanvragen kunnen worden ingediend 1 dag nadat de vaststelling van de subsidieregeling publieksbereik archeologie 2020 Zuid-Holland is gepubliceerd in het provinciaal blad. De aanvraagperiode sluit op 15 augustus 2020.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt