75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland, subsidieregelingLet op! U kunt geen aanvragen meer indienen voor 75 Jaar Vrijheid in Zuid-Holland omdat het subsidieplafond is bereikt.

In 2019 en 2020 viert heel Nederland dat het 75 jaar geleden is dat ons land is bevrijd. Een bijzonder moment. Net als andere provincies is de provincie Zuid-Holland door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgenodigd om aandacht te besteden aan 75 jaar Vrijheid. De activiteiten vinden plaats binnen de landelijke campagne ’75 jaar Vrijheid’. De viering van de bevrijding start op 31 augustus 2019 en de landelijke campagne eindigt op 31 oktober 2020.

Om een deel van de activiteiten in de provincie Zuid-Holland mogelijk te maken is de Subsidieregeling 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland vastgesteld. Deze subsidieregeling is gericht op het subsidiëren van activiteiten die betrekking hebben op het herdenken, vieren en koesteren van de bevrijding van Zuid-Holland in 1945 en 75 jaar Vrijheid.

Vanaf zaterdag 31 augustus 2019 tot en met 1 mei 2020 staat de subsidieregeling ‘75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland’ open voor het indienen van subsidieaanvragen. Het is op dit moment denkbaar dat het aantal aanvragen het beschikbare budget zal overtreffen.

Activiteiten

 • De activiteit is gericht op herdenken, koesteren en vieren met betrekking tot de bevrijding van Zuid-Holland in 1945 en 75 jaar Vrijheid.
 • De activiteit leidt tot het verhogen van de bewustwording en beleving rond de thema’s Vrijheid en onvrijheid en Bevrijding en Onderdrukking met betrekking tot 75 jaar Vrijheid.
 • Er sprake is van een project met provinciale uitstraling op het vlak van karakter, kwaliteit en/of reikwijdte; er is sprake van een Zuid-Hollands belang.
 • Het is een nieuw initiatief dat speciaal voor 75 jaar Vrijheid wordt gestart; er is dus géén sprake van een regulier (jaarlijks) initiatief.
 • De initiatiefnemer is (semi)overheid, stichting, vereniging en/of onderwijsinstelling (en dus geen bedrijf en geen particulier). Initiatiefnemer heeft géén winstoogmerk.
 • De volgende activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie: tentoonstellingen dan wel exposities; monumenten dan wel onthullingen; publicaties, educatieve (les)programma’s; excursies en rondleidingen; voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek, concerten en festivals; film, documentaires op tv, verslagleggingen, gesprekken, interviews op de radio; conferenties, debatten en lezingen.

Verplichte bijlagen bij het aanvraagformulier

 • Projectplan

Voor het opstellen van het projectplan dient u gebruik te maken van het format Projectplan 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland.

 • Begroting

Voor het opstellen van de projectbegroting dient u gebruik te maken van het format Begroting 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland. Wij verzoeken u de formats zo volledig mogelijk in te vullen en toe te lichten waar nodig.

 • Kopie bewijs toegezegde financiering

Deze bijlage dient te worden bijgevoegd zodra het project wordt medegefinancierd door een organisatie die zelf geen aanvrager is.

 • De meest recente versie van een afschrift van de statuten of oprichtingsakte

Deze dient u bij te voegen indien u een privaatrechtelijke rechtspersoon bent, tenzij deze al in bezit is van de provincie.

 • Laatst opgemaakt jaarrekening/ financieel verslag en verklaring accountant

Deze dient u bij te voegen indien u, voorafgaande aan het subsidiejaar, geen subsidie hebt aangevraagd bij de provincie.

 • Uittreksel van het KvK, maximaal 2 jaar oud
 • Machtiging (indien van toepassing)

Voorwaarden

 • Alleen die kosten die direct aan de activiteit in het kader van 75 jaar vrijheid zijn te labelen, komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 50% van die subsidiabele kosten tot een maximum van €40.000,-.
 • De kosten die voortkomen uit reguliere activiteiten of die behoren tot de structurele exploitatie, zoals personeelskosten, komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Als de aanvrager voor dezelfde activiteit al een subsidie op grond van deze of een andere provinciale regeling is verstrekt, komt het niet in aanmerking voor subsidie.

Aanpak

Het is voor u van het grootste belang om goed de subsidievoorwaarden te lezen en alle formulieren zorgvuldig in te vullen en in te dienen. Alle aanvragen die binnenkomen worden beoordeeld op volledigheid en inhoud. Op de dag dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt er geloot tussen de projecten die op die dag zijn binnengekomen.

Graag willen we meegeven dat er voor het digitaal aanvragen (via het e-formulier) van subsidie bij de Provincie Zuid-Holland gebruik wordt gemaakt van eHerkenning. Hier dient u zich apart voor aan te melden.

 • Het beveiligingsniveau dat de Provincie Zuid-Holland hanteert is EH2+.
 • Het aanvragen van een eHerkenning duurt 1-5 werkdagen. Zorg er dus voor dat u dit ruim voor het open stellen van de subsidieregeling op 31 augustus heeft geregeld.
 • Hier zijn kosten aan verbonden.
 • Meer informatie over eHerkenning en het aanvragen hiervan is te vinden op de website: https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning

We hebben daarnaast nog een paar belangrijke aandachtspunten voor u op een rij gezet:

 • U kunt uw subsidieaanvraag indienen vanaf zaterdag 31 augustus 2019.
 • Wij adviseren u de subsidieaanvraag digitaal in te dienen via het e-formulier, omdat we verwachten dat de regeling snel is uitgeput. Aanvragen die schriftelijk (via de post via het ‘aanvraagformulier’) worden gestuurd, komen mogelijk te laat binnen. De regeling kan dan al uitgeput zijn.
 • Vergeet niet de verplichte bijlagen mee te sturen.
 • De volgende aanvragen worden niet in behandeling genomen c.q. afgewezen:
  • ​​​Aanvragen die per mail naar de provincie worden gestuurd.
  • Te vroeg ingediende aanvragen.
  • Aanvragen die niet voldoen aan de subsidievoorwaarden.
 • ​​Aanvragen die onvolledig zijn ingediend kunnen opnieuw door initiatiefnemers worden ingediend, mét alle benodigde stukken.
 • Het nieuwe moment van indienen geldt dan als moment van aanvraag (m.a.w. ze komen onderop de stapel). LET OP: mogelijk is de regeling dan al uitgeput.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum, via:

Termijn

Indienen van subsidieaanvragen voor deze subsidieregeling is mogelijk van 31 augustus 2019 tot en met 1 mei 2020. De activiteiten moeten uiterlijk 31 oktober 2020 zijn verricht.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt