Lokale initiatieven energietransitie, subsidie
Let op: Voor artikel 19 (Realisatiekosten VvE’s en overige verenigingen) is het subsidieplafond bereikt.

Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven bezig met opwekking van duurzame energie, isolatiemaatregelen en/of besparing.

Om deze maatschappelijke initiatieven  te ondersteunen is de subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 vastgesteld. Deze is in maart 2018, oktober 2019, maart en mei 2020 aangepast.

Met deze regeling hebben lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de energietransitie.

Ook verenigingen en woningcorporaties/ bouwcorporaties kunnen subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen.

Voor particulieren is er daarnaast een aparte subsidiemogelijkheid als zij in hun woning energiebesparende maatregelen treffen. De WOZ-waarde (als het om een eigen woning gaat) mag dan echter niet hoger zijn dan €200.000. Gaat het om een huurwoning dan moet de huur lager zijn dan €900 per maand.

De provincie subsidieert maximaal 50% van de projectvoorbereidingskosten. Per project is de maximale subsidie €75.000 (particulieren maximaal €3.000).

Voor de periode 2020-2023 is er jaarlijks €500.000 beschikbaar. Er is dus minder budget beschikbaar dan voorgaande jaren om zowel lokale initiatieven, VvE’s, sportclubs en particulieren financieel te ondersteunen. Het realiseren van energiebesparende maatregelen wordt financieel echter steeds gemakkelijker. Aangezien de leningsvoorwaarden bij landelijke fondsen zijn aangepast is onze bijdrage in de realisatie niet meer nodig. Tevens zijn er steeds meer mogelijkheden om hiervoor subsidie aan te vragen. Het Rijk stelt bijvoorbeeld via gemeenten de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) beschikbaar.

Activiteiten van lokale initiatieven

Subsidie wordt verleend voor de (professionele) planontwikkeling en projectvoorbereiding van een lokaal energie-initiatief, gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of anderszins het terugdringen van de CO2-uitstoot. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

 1. Projectmanagement
 2. Technische expertise inclusief zicht op risico’s en beheer.
 3. Financiële expertise en inzicht in de kasstromen, businesscase en rendementen voor financiers.
 4. Bestuurlijke/juridische expertise, waaronder privaatrechtelijke en planologische expertise inclusief ervaring met vergunningstrajecten.
 5. Communicatie- en wervingsactiviteiten.
 6. Eigen organisatiekosten.

Microsubsidie voor particulieren (huurders en huiseigenaren)

Voor particulieren (natuurlijke rechtspersonen) is het nu ook mogelijk om subsidie aan te vragen. De hoofdlijnen daarvan zijn:

 1. Subsidie is mogelijk voor een maatwerkadvies gericht op verduurzaming van de woning én voor concrete energiebesparende maatregelen.
 2. Het kan gaan om een huurwoning of een eigen woning, de aanvrager moet de woning wel zélf bewonen.
 3. Bij een huurwoning mag de kale maandhuur niet hoger zijn dan €900. Gaat het om een eigen woning dan geldt een maximale WOZ-waarde van €200.000.(peildatum maart 2020)
 4. De hoogte van de subsidie is 75% van de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen en 100% van het eventuele maatwerkadvies (maximaal €300).
 5. De maximum subsidie is €3.000 en de minimale subsidie is €300.
 6. Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd.

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over Microsubsidie voor particulieren.

Een bijdrage aanvragen? Gebruik het aanvraagformulier dat begint met paragraaf 4 (tweede blauwe blokje rechtsboven aan deze pagina).

Voorwaarden

Artikel 2 en 3 voor lokale initiatiefnemers:

Subsidie wordt alleen gegeven aan een lokaal energie-initiatief binnen de provincie Zuid-Holland als ten minste 2 andere partijen meedoen met het project met inzet van eigen tijd en/of middelen, waarbij:

 1. Partijen binnen de provincie actief samenwerken en inwoners adequaat worden betrokken bij het lokaal energie-initiatief.
 2. Alle deelnemers profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het lokaal energie-initiatief worden behaald.

Daarnaast moet een project realistisch zijn en financieel haalbaar.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project, met een maximum van €75.000 per project.

De subsidie moet vóóraf worden aangevraagd.

Artikel 18 voor verenigingen en woningcoöperaties:

Deze organisaties kunnen voor dezelfde activiteiten subsidie krijgen als hiervoor is vermeld voor de lokale initiatieven. Zij hoeven echter voor hun project niet met meer andere participanten samen te werken (de samenwerking komt namelijk binnen de vereniging/coöperatie al tot uiting).

Ook hier geldt dat de subsidie vóóraf moet worden aangevraagd.

Aanpak

Een van de aanvraagvereisten is dat u de subsidieaanvraag vooraf bespreekt met een beleidsmedewerker van het Programmateam Energietransitie (dit geldt niet voor subsidie aan particulieren). U kunt een mail sturen naar met daarbij een (concept) projectplan.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Als u gebruik wilt maken van het ‘e-formulier’, moet u ondertekenen door middel van E-herkenning (niveau 2+).

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met december 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond bereikt is.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder http://www.zuid-holland.nl/subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via of via 0704416622.

Termijn

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Toekenning vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Bij niet- volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt