Energie op bedrijventerreinenHet subsidieplafond is bereikt. Er kunnen daarom geen aanvragen meer worden ingediend.

De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen dragen bovendien bij aan het bereiken van het provinciale doel voor het energiebeleid: een CO2-neutrale omgeving in 2035. De subsidieregeling energie op bedrijventerreinen is één van de instrumenten om die doelen te bereiken.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

1. Maatregelen ten behoeve van de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen.
2. Gebouwgebonden maatregelen ten behoeve van energiebesparing, indien deze samengaan met activiteiten als onder 1 genoemd.
3. Maatregelen voor de aansluiting op een lokaal warmtenetwerk.

Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door ondernemersverenigingen en stichtingen als bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones (zgn. BIZ-stichtingen).

Voorwaarden

Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is dat minimaal 5 ondernemers op een terrein willen samenwerken aan een energieproject, daarin willen investeren en daarvoor een uitgewerkte haalbaarheidsanalyse of business case kunnen overleggen. Uit dit document moet blijken dat de terugverdientijd van het project langer is dan 5 jaar. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet geeft de provincie 20% subsidie op de investering met een minimum van €25.000 en een maximum van €200.000.

Aanpak

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u in ons Loket subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen dan de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst. Toewijzing vindt plaats als het subsidieplafond nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt  €750.000.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via  of via 0704416622.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt