75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland, subsidieregeling
Indienen van subsidieaanvragen voor deze subsidieregeling is mogelijk van 31 augustus 2019 tot en met 1 mei 2020.

In 2019 en 2020 viert heel Nederland dat het 75 jaar geleden is dat ons land is bevrijd. Een bijzonder moment. Net als andere provincies is de provincie Zuid-Holland door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgenodigd om aandacht te besteden aan 75 jaar Vrijheid. De activiteiten vinden plaats binnen de landelijke campagne ’75 jaar Vrijheid’. De viering van de bevrijding start op 31 augustus 2019 en de landelijke campagne eindigt op 31 oktober 2020.

Om een deel van de activiteiten in de provincie Zuid-Holland mogelijk te maken is de Subsidieregeling 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland vastgesteld. Deze subsidieregeling is gericht op het subsidiëren van activiteiten die betrekking hebben op het herdenken, vieren en koesteren van de bevrijding van Zuid-Holland in 1945 en 75 jaar Vrijheid.

Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen, (semi)overheden en onderwijsinstellingen.

Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het verhogen van de bewustwording en beleving rond de thema’s Vrijheid en Onvrijheid en Bevrijding en Onderdrukking met betrekking tot 75 jaar Vrijheid.

Er wordt hierbij gedacht aan de navolgende prestaties:

 • tentoonstellingen danwel exposities;
 • monumenten danwel onthullingen;
 • publicaties, educatieve (les)programma’s;
 • excursies en rondleidingen;
 • voorstellingen, theater, toneel, dans, muziek, concerten en festivals;
 • film, documentaires op TV, verslagleggingen, gesprekken, interviews op de radio en conferenties, debatten en lezingen.

Verplichte bijlagen bij het aanvraagformulier

 • Projectplan

Voor het opstellen van het projectplan dient u gebruik te maken van het format Projectplan 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland.

 • Begroting

Voor het opstellen van de projectbegroting dient u gebruik te maken van het format Begroting 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland. Wij verzoeken u de formats zo volledig mogelijk in te vullen en toe te lichten waar nodig.

 • Kopie bewijs toegezegde financiering

Deze bijlage dient te worden bijgevoegd zodra het project wordt medegefinancierd door een organisatie die zelf geen aanvrager is.

 • De meest recente versie van een afschrift van de statuten of oprichtingsakte

Deze dient u bij te voegen indien u een privaatrechtelijke rechtspersoon bent, tenzij deze al in bezit is van de provincie.

 • Laatst opgemaakt jaarrekening/ financieel verslag en verklaring accountant

Deze dient u bij te voegen indien u, voorafgaande aan het subsidiejaar, geen subsidie hebt aangevraagd bij de provincie.

 • Uittreksel van het KvK, maximaal 2 jaar oud
 • Machtiging (indien van toepassing)

Voorwaarden

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum bedrag van €500 en tot een maximum van €40.000.

De subsidie wordt onder andere geweigerd indien de aanvrager geen cofinanciering/eigen bijdrage beschikbaar heeft voor minimaal 50% van de kosten voor de uit te voeren subsidiabele activiteit.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder www.zuid-holland.nl/subsidies.

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, via:

Termijn

Indienen van subsidieaanvragen voor deze subsidieregeling is mogelijk van 31 augustus 2019 tot en met 1 mei 2020. De activiteiten moeten uiterlijk 31 oktober 2020 zijn verricht.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt