Archeologie, publieksbereik Zuid-Holland, subsidieSubsidieregeling voor publieksbereik archeologie Zuid-Holland in 2021 opengesteld.

Het doel van de Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland is om het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten door subsidie te verstrekken voor archeologische publieksactiviteiten, die leiden tot het zichtbaar maken van archeologische vondsten voor een breed publiek. De Subsidieregeling publieksbereik archeologie is van 1 augustus 2021 tot en met 21 september 2021 opengesteld. Er is in 2021 voor deze openstelling €200.000 beschikbaar gesteld.

Vernieuwing van de regeling

Bij Besluit van Gedeputeerde Staten is de subsidieregeling per 18 mei 2021 vernieuwd. Download het besluit in de rechterkolom. Hierin is een artikelsgewijze toelichting opgenomen.

Alle binnen de aanvraagtermijn ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld en onderling vergeleken. Aanvragen worden gerangschikt waarna op basis van de rangschikking wordt verstrekt beginnend bij de hoogste score totdat het subsidieplafond is bereikt. Naast de rangschikkingscriteria hoeveelheid te bereiken individuen, de soort activiteit, vrijwilligersuren ten opzichte van de totale projecturen, mate van cofinanciering ten opzichte van de subsidiabele kosten is het criterium samenwerking met andere archeologische partijen opgenomen. Voor de rangschikking, zie artikel 9 van de subsidieregeling.

Geweigerd wordt in ieder geval indien de te verstrekken subsidie minder is dan €500 en bij minder dan 40 punten. Besluiten op de aanvragen, vallend onder de rangschikking, kunnen in november 2021 worden verwacht.

Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor een of meer van de volgende activiteiten:

a. inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden (inter)actief mee kunnen doen aan archeologie (bijvoorbeeld waar men aan archeologische activiteiten kan deelnemen, zoals boren, opgraven en determineren of waar men kan meedoen aan archeologische innovatieve of culturele activiteiten zoals burgerparticipatietrajecten en evenementen)

b. organiseren van een aansprekende archeologische tentoonstelling op een frequent bezochte plek (bijvoorbeeld organiseren van een archeologische expositie, vertoning, musical en/of film, nieuwe spel- en 3D technieken en/of digitale lezingen en -rondleidingen)

c. openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving, waarbij actieve deelname van belangstellenden wordt gestimuleerd (bijvoorbeeld organisatie van een archeologische opgraving met het plaatsen van informatieborden en het organiseren van rondleidingen);
d. maken van een gemakkelijk leesbare en rijk geïllustreerde publicatie van de resultaten van een opgraving, onuitgewerkt veldonderzoek of synthetiserend onderzoek (bijvoorbeeld archeologisch onderzoek of opgraving uitwerken en verspreiden)

Voorwaarden

Op grond van de subsidieregeling publieksbereik archeologie 2020 Zuid-Holland kan subsidie uitsluitend worden verstrekt indien wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 1. de thematiek van de activiteiten sluit aan bij in elk geval één van de prioritaire thema’s uit de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zuid-Holland (POA), te weten:
  1. thema: strijd tegen en leven met het water
  2. thema: overgangsfasen in de bewoningsgeschiedenis
  3. thema: leven en wonen rond de Limes
  4. thema: Holland, ontstaan en vorming van het graafschap
  5. thema: stad en platteland in de vroegmoderne tijd
  6. thema: de Tweede Wereldoorlog (aanvullend op POA)
 2. er wordt aandacht besteed aan de bekendmaking van de activiteit in de media.

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan gemeenten, musea, oudheidkamers, historische verenigingen en bibliotheken in Zuid-Holland, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000. De maximale looptijd is 2 jaar nadat wij een besluit tot subsidieverstrekking hebben verzonden.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt per post een subsidieaanvraag indienen. Voor het indienen van een aanvraag gebruikt u het Aanvraagformulier publieksbereik archeologie Zuid-Holland.

Voor het opstellen van het projectplan dient u gebruik te maken van het format Projectplan publieksbereik archeologie Zuid-Holland. Voor het opstellen van de projectbegroting dient u gebruik te maken van het format Begroting publieksbereik archeologie Zuid-Holland. Wij verzoeken u de formats zo volledig mogelijk in te vullen en toe te lichten waar nodig.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum, via:

Termijn

Aanvragen kunnen van 1 augustus 2021 tot en met 21 september 2021 worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt