Gebiedsgericht werken, maatregelenpakket, subsidieDe provincie wil door middel van een gebiedsgerichte aanpak bijdragen aan het oplossen van dragende opgaven in Zuid-Holland.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die zijn vastgesteld in het maatregelenpakket, zie de bijlage bij de subsidieregeling. De activiteiten leiden tot het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken, de dragende opgaven en de bijbehorende doelen zoals per gebied is benoemd.

Activiteiten zijn uiterlijk 28 februari 2019 in uitvoering en uiterlijk 28 februari 2023 voltooid.

Subsidie wordt alleen verstrekt aan de penvoerder van een samenwerkingsverband, zoals opgenomen in het maatregelenpakket. De penvoerder draagt de verantwoordelijkheid om namens de samenwerkende overheden subsidie aan te vragen, te verantwoorden en alle overige correspondentie in het kader van de subsidie, te verzorgen.

Aanpak

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 1 december 2018. U kunt hiervoor gebruikmaken van het aanvraagformulier.

U komt voor subsidie in aanmerking als u, de activiteiten/ het project en het subsidiebedrag zijn opgenomen in het maatregelenpakket. Bij de subsidieaanvraag moet worden bijgevoegd:

  • een visie, gebiedsprogramma en/of bestuursakkoord ten aanzien van de dragende opgaven voor de lange termijn;
  • een overzicht van de aan de projecten deelnemende partijen;
  • een raming van de totale kosten;
  • een communicatieplan wat inzichtelijk maakt hoe dit specifieke programma of project zal communiceren over haar doelstellingen, mijlpalen, successen en de regionale samenwerking met de provincie Zuid-Holland;
  • een machtiging door de deelnemende partijen aan de penvoerder om de activiteiten namens hen uit te voeren.

Wet- en regelgeving

Subsidie

De hoogte van de subsidie is opgenomen in het maatregelenpakket.

Subsidiabel zijn in elk geval de kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering van de activiteiten die bijdragen aan de vastgestelde dragende opgaven. De kosten die betrekking hebben op het programmamanagement van de penvoerder komen in aanmerking tot maximaal 10% van de subsidie, met een maximum van €50.000.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus Postbus 90602
2509 LP Den Haag