Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek: gemeentelijke mediafondsenEen provinciale subsidie als bijdrage aan een gemeentelijk mediafonds kan worden aangevraagd ter financiële ondersteuning van een gemeentelijk mediafonds. De projectsubsidie leidt tot journalistieke producties die de inwoner van Zuid-Holland informeert over wat er in zijn of haar omgeving speelt.

Voorwaarden

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’ (zorg ervoor dat u hiervoor beschikt over E-herkenning niveau 2+, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

  • U bent een rechtspersoon die een gemeentelijk mediafonds beheert of een gemeente in Zuid-Holland volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • Er is sprake van cofinanciering van de gemeente waarin het mediafonds actief is.
  • De onafhankelijkheid van het mediafonds is gewaarborgd.
  • De gemeente in kwestie is qua inwonertal niet groter dan 150.000 inwoners.
  • De aangevraagde subsidie moet binnen 12 maanden na onze toekenning door het gemeentelijk mediafonds zijn besteed aan de totstandkoming van journalistieke producties.

Aanpak

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Allereerst wordt gekeken of uw aanvraag volledig is. Als dat het geval is en de aanvraag komt in aanmerking, wordt er besloten tot toekenning, tenzij het subsidieplafond wordt overschreden.

Termijn

  1. Een aanvraag voor subsidie kan tweemaal per kalenderjaar worden ingediend: in de maanden januari en februari respectievelijk de maanden juli en augustus.
  2. In afwijking hiervan kan voor de periode 2021 al in de maanden december 2020 en januari 2021 aanvragen worden ingediend, en vervolgens later nog in de maanden juli en augustus.

Ook goed om te weten

  • U kunt per kalenderjaar slechts één keer subsidie ontvangen op grond van deze regeling.
  • Er kan maximaal 50 procent van de begrote kosten voor het mediafonds aan subsidie worden aangevraagd, tot een maximum van €100.000.
  • Bij twijfel over de integriteit van de aanvrager kan de provincie onder de wet Bibob de aanvraag weigeren/intrekken.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt