Lokale initiatieven energietransitie, subsidieAttentie: Het subsidiebudget voor paragraaf 3 (artikel 18 én 19) voor verenigingen (VvE’s en sportvereniging) heeft het plafond nagenoeg bereikt. Als je nu een aanvraag doet, is er een grote kans dat deze wordt afgewezen vanwege een tekort aan budget. Er wordt geen nieuw budget verwacht in 2021. Voor paragraaf 2 (lokale initiatieven) én paragraaf 4 (particulieren en huurders) is nog wél subsidie beschikbaar.

Op veel plekken in Zuid-Holland zijn lokale initiatieven bezig met opwekking van duurzame energie, isolatiemaatregelen en/of besparing. Met deze regeling hebben lokale initiatiefnemers (paragraaf 2) de mogelijkheid om een energieproject professioneel voor te bereiden waardoor de slagingskans toeneemt. Meer gerealiseerde projecten leiden tot minder CO2-uitstoot, de belangrijkste doelstelling van de energietransitie.

Ook verenigingen en woningbouwcorporaties (paragraaf 3) kunnen subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen. Voor Verenigingen van Eigenaren geldt dat de gemiddelde WOZ-waarde van de appartementen niet hoger mag zijn dan €250.000.

De provincie subsidieert maximaal 50% van de projectvoorbereidingskosten. Per project is de maximale subsidie €75.000.

Voor particulieren is er daarnaast een aparte subsidiemogelijkheid als zij in hun woning energiebesparende maatregelen treffen (paragraaf 4). De WOZ-waarde (als het om een eigen woning gaat) mag dan echter niet hoger zijn dan €250.000. Gaat het om een huurwoning dan moet de huur lager zijn dan €950 per maand. De maximale subsidie voor particulieren bedraagt €3.000.

Activiteiten van lokale initiatieven, verenigingen en woningbouwcorporaties

Subsidie wordt verleend voor de (professionele) planontwikkeling en projectvoorbereiding van een lokaal energie-initiatief, gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of anderszins het terugdringen van de CO2-uitstoot. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

 1. Projectmanagement.
 2. Technische expertise inclusief zicht op risico’s en beheer.
 3. Financiële expertise en inzicht in de kasstromen, businesscase en rendementen voor financiers.
 4. Bestuurlijke/juridische expertise, waaronder privaatrechtelijke en planologische expertise inclusief ervaring met vergunningstrajecten.
 5. Communicatie- en wervingsactiviteiten.
 6. Eigen organisatiekosten.
 7. Realisatie van een energieproject (opwekken, besparen)

Microsubsidie voor particulieren (huurders en huiseigenaren)

Voor particulieren (natuurlijke rechtspersonen) is het mogelijk om subsidie aan te vragen. De hoofdlijnen daarvan zijn:

 1. Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd.
 2. Subsidie is mogelijk voor een maatwerkadvies gericht op verduurzaming van de woning. Een maatwerkadvies wordt tot €300. voor 100% vergoed.
 3. Subsidie is ook mogelijk voor het nemen van besparingsmaatregelen. De hoogte van de subsidie is 75% van de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen. De maximum subsidie is €3.000 en de minimale subsidie is €300.
 4. Het kan gaan om een huurwoning of een eigen woning, de aanvrager moet de woning wel zélf bewonen.
 5. Bij een huurwoning mag de kale maandhuur niet hoger zijn dan €950. Gaat het om een eigen woning dan geldt een maximale WOZ-waarde van €250.000 (peildatum januari 2020)

Bekijk de veel gestelde vragen en antwoorden over Microsubsidie voor particulieren. (pdf, 110 kB)

Een bijdrage aanvragen? Gebruik het aanvraagformulier dat begint met paragraaf 4 (tweede blauwe blokje rechtsboven aan deze pagina).

Wilt u meer weten of subsidie aanvragen?

Neem de subsidieregeling onderaan de pagina goed tot u. Vervolgens kunt u contact met ons opnemen voor vragen of als u een gesprek met de beleidsmedewerker van het Programmateam Energietransitie wilt inplannen. Een van de aanvraagvereisten is namelijk dat u de subsidieaanvraag vooraf bespreekt met een beleidsmedewerker (dit geldt niet voor subsidie aan particulieren, paragraaf 4). U kunt een mail sturen naar  met uw vraag en/of een (concept) projectplan.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Als u gebruik wilt maken van het ‘e-formulier’, moet u ondertekenen door middel van E-herkenning (niveau 2+).

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met december 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond bereikt is.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder http://www.zuid-holland.nl/subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via of via 0704416622.

Termijn

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Toekenning vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Bij niet- volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt