Natuurcompensatie Zuid-Holland, subsidieDe Subsidieregeling natuurcompensatie Zuid-Holland heeft uitsluitend betrekking op de gevallen waarin de provincie initiatiefnemer is van projecten ten gevolge waarvan natuurcompensatie aan de orde is en waarbij de compensatiemaat­regelen op gronden van derden worden uitgevoerd.

Belangrijkste elementen subsidieregeling natuurcompensatie

  1. Als de Provincie Zuid-Holland initiatiefnemer is van een project waarbij natuurcompensatie aan de orde is, wordt een compensatieplan opgesteld. Het compensatie­plan bevat: de maatregelen, het gebied waar de maatregelen moeten worden uitgevoerd, de tijdsplanning en normbedragen voor de uitvoering van compensatie­maatregelen
  2. Het compensatieplan wordt veelal vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Met de bekend­making van het compensatieplan kunnen subsidies worden aangevraagd voor het uitvoeren van de betreffende compensatiemaatregelen in het aange­wezen gebied.
  3. Deze aanvragen worden gerangschikt op basis van de in het compensatieplan opgenomen voorkeursgebieden.
  4. Teneinde te garanderen dat de compensatiemaatregel ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, wordt door de subsidieaanvrager bij de subsidieverlening een uitvoeringsovereenkomst met Gedeputeerde Staten gesloten.
  5. Subsidie wordt verstrekt voor de duur van 12 jaar, omdat natuurmaatregelen anders niet effectief zijn.
  6. De beheerder verantwoordt jaarlijks of de gesubsidieerde werkzaamheden zijn uitgevoerd door middel van een voortgangsrapportage/verklaring.
  7. Deze verklaring zorgt voor de verlenging van de subsidie uitkering.

Voorwaarden

De subsidieontvanger dient voor het uitvoeren van de compensatiemaatregelen een uitvoeringsovereenkomst met Gedeputeerde Staten aan te gaan.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via uidholland@pzh.nl of via 0704416622.

Termijn

De aanvraagtermijn vangt aan na bekendmaking van het compensatieplan en eindigt als de omvang van de in het compensatieplan beschreven compensatie is bereikt.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Voor de regeling natuurcompensatie wordt geen subsidieplafond vastgesteld. Niet per regeling en evenmin per project. De grenzen (en omvang) van de subsidieverstrekking zijn vastgelegd doordat in de subsidieregeling is opgenomen dat aanvragen worden geweigerd als de omvang van de in het compensatieplan beschreven compensatie, is bereikt.

Bijgewerkt