Noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020, subsidieDe cultuursector in Zuid-Holland is buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis. Met de eenmalige subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 wil de provincie de Zuid-Hollandse culturele sector helpen. Daarmee blijft het aantrekkelijke en gevarieerde aanbod van cultuur in Zuid-Holland zoveel mogelijk in stand. Het rijke en gevarieerde cultuuraanbod in Zuid-Holland zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid en samenhang en draagt bij aan een aantrekkelijke provincie om in te wonen, te werken en te bezoeken.

Er is €3 miljoen beschikbaar gesteld.

Subsidieaanvragen

De subsidieregeling is geopend van 25 september 2020 tot en met 2 oktober 2020.

Een tweede vervolg aanvraag kan worden ingediend van 2 november 2020 tot en met 9 november 2020.

Voorwaarden

Gemeenten met maximaal 150.000 inwoners kunnen een aanvraag indienen voor de ondersteuning van vitale culturele instellingen in Zuid-Holland die schade hebben ondervonden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 of als gevolg van de maatregelen in het kader van deze uitbraak. Een voorwaarde is dat de bijdrage aan de gemeente rechtstreeks ten goede komen aan vitale culturele instellingen. Ook wordt de gemeente gevraagd direct of indirect bij te dragen uit eigen middelen aan de vitale culturele instelling en moet de gemeente bijdragen aan de instandhouding van een inclusieve en diverse culturele infrastructuur binnen de gemeente.

Aanpak

In de eerste aanvraagperiode van de subsidieregeling kan een maximum bedrag worden aangevraagd afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. De aangehouden verdeling:

  • voor gemeenten met 29.999 inwoners of minder, maximaal €25.000,00;
  • voor gemeenten met 30.000 tot en met 49.999 inwoners, maximaal €50.000,00;
  • voor gemeenten met 50.000 tot en met 99.999 inwoners, maximaal €75.000,00;
  • voor gemeenten met 100.000 tot 150.000 inwoners, maximaal €125.000.

Als de schade bij gemeentelijke culturele instellingen minder is dan het maximale bedrag in de subsidie, kan een kleiner bedrag subsidie worden aangevraagd.

In de tweede aanvraagperiode kan nogmaals subsidie worden aangevraagd met een maximum van 75% van het bedrag uit de eerste aanvraagperiode, en een minimum van €2.500,00. Het resterende bedrag wordt naar rato onder de aanvragers verdeeld waarbij gemeenten met meer inwoners voor gaan.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidie aan de vitale culturele instellingen in de gemeenten.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via  of via 0704416622.

Termijn

Gedeputeerde Staten beslissen op een complete aanvraag binnen 4 weken na de uiterlijke datum waarop aanvragen kunnen worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt