Ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebiedenDe provincie wil het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebieden stimuleren. De provincie ondersteunt tijdens de coronacrisis bestaande samenwerkingsverbanden door aflopende BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) te steunen met het oog op de toekomst. Ondernemers(verenigingen) zullen er na de crisis profijt van hebben als de samenwerkingsverbanden nog overeind staan, zodat er samengewerkt kan worden om de bedrijventerreinen en winkelgebieden te verduurzamen en kwalitatief te verbeteren. Inmiddels is de subsidieregeling gesloten en kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend. De regeling is eenmalig opengesteld en op dit moment heeft de provincie geen voornemen om de regeling nogmaals open te stellen.

Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door verenigingen en stichtingen als bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones (wet).

Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor:

  • het in stand houden van verenigingen en stichtingen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones in 2021,
  • de bekostiging van activiteiten in 2021 in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Voorwaarden

  • De bestaande BIZ-bijdrage voor de aanvrager loopt af in 2020.
  • De BIZ-bijdrage is op het moment van de aanvraag niet verlengd conform artikel 4 en artikel 5 van de wet.
  • Er is voldoende steun voor de instandhouding van de vereniging of stichting die blijkt uit een commitmentbrief van de gemeente waarin de vereniging of stichting werkzaam is.

De subsidiabele kosten bedragen maximaal 100% van begrote kosten van de aanvrager in 2020. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten met een minimum van €1.000,00 en een maximum van €35.000,00.

Voor meer informatie over de vereisten zie de subsidieregeling Ondersteuning BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden Zuid-Holland.

Aanpak

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u in ons Loket subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen dan de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst. Toewijzing vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via  of via 0704416622.

Termijn

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt