Spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-HollandAlgemeen

Randgemeenten in de regio Rotterdam (Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Nissewaard en Westvoorne) kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de subsidieregeling stimulering spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. Deze stimuleringsregeling hangt samen met het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam.

Het doel van de regeling is de nieuwbouw van sociale huurwoningen in de randgemeenten van de Rotterdamse regio te stimuleren. Dit draagt bij aan het bereiken van een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad binnen de regio.

De gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen kunnen geen aanvraag indienen op grond van deze subsidieregeling.

In de provinciale begroting is geld vrijgemaakt voor het stimuleren van een evenwichtiger spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio Rotterdam. In totaal is voor deze stimulans, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, €5 miljoen beschikbaar.

Voor het het subsidiejaar 2021 is een subsidieplafond ingesteld van €2.442.500.

Aanvragen

De genoemde gemeenten in de regio kunnen €7.500 per sociale huurwoning aanvragen, ter stimulering van de bouw van sociale huurwoningen door woningcorporaties die werkzaam zijn in deze gemeenten.

 • Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 mei 2020.
 • De beschikbare middelen worden over de aanvragen verdeeld op volgorde van binnenkomst.
 • Het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam en de Maaskoepel wordt gevraagd om hun visie te geven op een ingediende aanvraag. Zij betrekken de afspraken die zijn opgenomen in het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam bij hun advies.

Voorwaarden

Als u overweegt een aanvraag te doen, lees dan de subsidieregeling met toelichting door waarvan de link is opgenomen onderaan deze webpagina.

Er moet voldaan worden aan de volgende vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • Uitsluitend de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Nissewaard en Westvoorne kunnen subsidie aanvragen. De bouw van de sociale huurwoningen door woningcorporaties die werkzaam zijn in deze gemeenten draagt bij aan een evenwichtigere spreiding van sociale huurwoningen zoals afgesproken in het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam.
 • De sociale huurwoningen maken aantoonbaar deel uit of vormen een surplus op de ontwikkeling van de omvang van de sociale woningvoorraad zoals in het Regio Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam is afgesproken.
 • In het aanvraagformulier wordt concreet gemotiveerd op welke wijze en in welke mate het project het gemeentelijk doel van het zogenoemd Meer Evenwicht scenario uit het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam dichterbij brengt. Hierbij moet ingegaan worden op het verschil in de gemeentelijke opgave tussen het zogenoemde Referentiescenario en het Meer Evenwicht scenario.
 • De eerste paal van de woningen wordt uiterlijk binnen 2 jaar na subsidieverlening geslagen. De te subsidiëren activiteit mag niet in uitvoering zijn voordat de aanvraag is ingediend.
 • De woningen maken onderdeel uit van het regionaal woningbouwprogramma of worden daar bij de eerstvolgende herziening aan toegevoegd.

Maximaal 2%, met een maximum van €5.000 van de te verstrekken subsidie mag worden aangewend voor dekking van administratieve lasten die samenhangen met de activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt. De sociale huurwoningen waarvoor u een aanvraag indient, mogen niet ook gesubsidieerd zijn uit de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland.

Aanpak

 • Meer informatie over de procedure rond aanvraag, verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.
 • U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’. (download pdf versie). Dit formulier dient compleet te worden ingevuld en te worden voorzien van de aangegeven bijlagen.

Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. Indien een aanvraag onvolledig is en de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid gesteld is zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

Aanvulling van de aanvraag leidt dus tot een latere datum van ontvangst, wat zou kunnen leiden tot weigering van de aanvraag als het subsidieplafond dan al is bereikt.

 • Een aanvraag op grond van deze regeling is volledig, wanneer het aanvraag formulier volledig ingevuld en met de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen is ontvangen.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij .

Termijn

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 1 mei 2020. De regeling vervalt per 1 januari 2024. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt