Openbaar subsidieregister
Op initiatief van Provinciale Staten publiceert de provincie Zuid Holland regelmatig een openbaar subsidieregister. Het register van nu is een momentopname. Het subsidieregister is per 24 oktober 2018 geactualiseerd en omvat alle tot dan toe verleende subsidies voor 2018.

In het kader van de jaarrekening 2017 is een overzicht beschikbaar in relatie tot de paragraaf subsidies in de jaarrekening.

Concurrentiegevoelige informatie mag buiten het register worden houden. Dit is van belang voor innovatieprojecten en onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten waar de provincie financieel aan bijdraagt. Zo wordt voor fietsprojecten geheimhouding van de aanvraag en het verleende subsidiebedrag in achtgenomen, (artikel 55 Provinciewet). Er wordt geen informatie verstrekt over het beschikkingsbedrag, om het economische en financiële belang van de subsidieaanvrager tijdens de aanbestedingsprocedure te borgen. Door het beschikkingsbedrag geheim te houden, kunnen de aanbieders optimaal concurreren en kan de aanvrager de subsidie optimaal besteden. Na gunning van het werk wordt de geheimhouding opgeheven.

De bedragen die in het subsidieregister zijn opgenomen zijn de verleende subsidies. De genoemde bedragen kunnen afwijken van de bedragen die de ontvangers daadwerkelijk ontvangen. Dit komt omdat er altijd vooraf subsidie wordt verleend voor concrete projecten en activiteiten. Indien na afloop blijkt dat projecten of activiteiten minder kosten, wordt het verleende subsidiebedrag lager vastgesteld.

Inhoud subsidieregister

Het subsidieregister bevat de volgende gegevens:

  • Het doelnummer zoals vermeld in de beleidsbegroting
  • Het dossiernummer
  • De naam van de aanvrager*
  • De naam van de subsidieregeling
  • De projectnaam
  • De subsidiesoort
  • Het aangevraagde subsidiebedrag
  • Het verleende subsidiebedrag

Voor zover bij het doelnummer een '9.9' is aangegeven betreft dit incidentele subsidies. Hiervoor geldt dat vooraf voor deze subsidies geen doel in de subsidieapplicatie kan worden bepaald. Voor de omschrijving van de doelen wordt verwezen naar de interactieve begroting 2018.

Het register wordt zowel voor 2017 en 2018 in 2 versies beschikbaar gesteld: zowel in pdf-format (PDF) als in een Excel-overzicht (XLS). Deze vindt u rechts op deze pagina, in chronologische volgorde. Met het Excel-overzicht kunt u, met enige kennis van Excel, onder uw eigen verantwoordelijkheid informatie groeperen en sorteren. De provincie draagt hier geen verantwoordelijkheid voor.

*Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring op onze website: https://www.zuid-holland.nl/algemeen/privacyverklaring/.

Meer informatie

Klantcontactcentrum: