Provinciale subsidiestelsel



Een eenvoudig, kort en gestroomlijnd subsidiesysteem. Voorschotten  worden gelijk bij de verlening verstrekt. De termijn voor besluitvorming is voor alle subsidies in principe 13 weken. Tussentijds rapporteren hoeft maar 1 keer per jaar en alleen wanneer de gesubsidieerde activiteiten langer duren dan 1 jaar.

3 arrangementen

Onder het motto 'doelgericht controleren en verantwoord vertrouwen' is het subsidiesysteem gebaseerd op 3 arrangementen, namelijk:

  • subsidies tot € 25.000
  • subsidies van € 25.000 tot € 125.000
  • subsidies van € 125.000 en hoger

De subsidies onder de € 25.000 worden niet  altijd gecontroleerd en wanneer zij dat wel worden, dan richt de controle zich louter op de behaalde prestaties. De tweede categorie wordt alleen op prestaties gecontroleerd en de derde categorie van subsidies boven de € 125.000 wordt wel altijd zowel financieel (met controleverklaring) als op prestatie gecontroleerd.

Meldingsplicht en verantwoording

De ontvanger heeft gedurende de looptijd van het project een meldingsplicht. Dat betekent dat de ontvanger meteen moet melden als een activiteit niet, niet geheel of niet tijdig wordt verricht of als niet, niet geheel of niet tijdig aan de verplichtingen wordt voldaan. Vaak zal een melding geen gevolgen hebben. Soms zal een verlening moeten worden gewijzigd. Het kan voorkomen dat een verlening moet worden ingetrokken. Meer weten? Lees verder op de webpagina meldingsplicht of Verantwoording en vaststelling.

Doelgericht controleren

De provincie controleert voor een groot deel via steekproeven. Dit bespaart tijd, zowel voor de aanvrager als voor de provincie. Om toch voldoende garantie te hebben dat de subsidiemiddelen juist worden besteed, is een beleid opgesteld om misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies tegen te gaan, het zogenoemde M&O-beleid (misbruik en oneigenlijk gebruik). Door middel van een risicoanalyse schat de provincie in welk risicoprofiel bij de subsidiëring aan de orde is, welke beheersmaatregelen hierop zijn genomen om risico’s te beperken en welke risico’s worden geaccepteerd. Aan de hand van steekproeven wordt vervolgens gecontroleerd. Hoe hoger het risicoprofiel des te meer steekproeven plaats zullen vinden. Als uw activiteiten in een steekproefcontrole vallen, krijgt u hierover een bericht.

Het Beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidieverstrekking geeft voor een aantal van tevoren bepaalde situaties ook aan wat de standaard sanctie is als de subsidieontvanger in gebreke blijft bij het uitvoeren van activiteiten of het voldoen aan opgelegde verplichtingen. Ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik bij subsidies is registratie van ernstige onregelmatigheden noodzakelijk om inzicht te krijgen in de risico’s die kunnen leiden tot herhaalde of nieuwe ernstige onregelmatigheden. Om hierop te kunnen anticiperen is een Beleidsregel 'registratie van ernstige onregelmatigheden' vastgesteld.

Reikwijdte subsidiesysteem

Het leeuwendeel van de provinciale subsidies valt onder het hiervoor aangegeven subsidiesysteem. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Hogere wetgeving van Rijk en Europa gaat boven provinciale wetgeving. Vanuit dit principe vallen subsidies die op basis van een specifieke uitkering worden verstrekt en onder het verantwoordingsregime van SISA (Single Information Single Audit) en Europese subsidies vallen zoals de EFRO-middelen buiten deze systematiek. Dit geldt veelal ook voor subsidies waarbij sprake is van staatssteun en specifieke vrijstellingen.