Bezwaar tegen beslissing provincie
Als u het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van de provincie kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als het besluit uw belang rechtstreeks beïnvloedt.

Na het indienen van uw bezwaar neemt een medewerker van het team Rechtsbescherming contact met u op over uw bezwaar. Als u eerst een informeel gesprek wilt voeren over de kwestie wordt deze mogelijk met u besproken.

Informele weg

Een informeel gesprek wordt georganiseerd als u en de vertegenwoordiger van de afdeling waartegen het bezwaar is gericht daarvoor open staan. Het informele gesprek kan verschillende vormen hebben, zoals: een overleg, bemiddelingsgesprek of mediation.

Het doel van dit gesprek is om te zoeken naar een oplossing waar alle betrokken partijen tevreden mee zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan een informeel gesprek.

Lees voor meer informatie de folder ‘Informele aanpak van bezwaren en klachten'.

Formele adviesprocedure

U dient uw bezwaar in bij de provincie. Als u geen gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot een informeel gesprek, wordt in de meeste gevallen een zitting gepland. Op deze zitting kunnen u en een vertegenwoordiger van de provincie uw standpunten mondeling toelichten bij de bezwarencommissie. Het is ook mogelijk dat er geen zitting wordt gepland. Dit ligt aan de omstandigheden van uw probleem.

Bekijk wie zitting hebben in de bezwarencommissie.

Voorwaarden

U tekent bezwaar aan als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen, en
  • u bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Aanpak

U dient een schriftelijk bezwaarschrift in met de volgende punten erin verwerkt:

  • uw naam en adres,
  • de datum,
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
  • de reden van het bezwaar.

Verder is het belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent.

Meer informatie

Contact

U dient het bezwaarschrift in bij de provincie.

Met vragen kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling 070 441 6093 of mailen naar het .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële en Juridische Zaken, secretariaat Awb

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag