Groen, uitvoeringsregeling 2014, subsidieIn de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 (URG) zijn projectsubsidies en een boekjaarsubsidie opgenomen die zich richten op de thema’s groenbeleving, groenparticipatie, biodiversiteit en agrarisch ondernemerschap. Deze thema's zijn opgenomen in de Beleidsvisie Groen en het Uitvoeringsprogramma Groen 2015 (UPG).

Medio 2016 zal de huidige Uitvoeringsregeling Groen vervangen worden door een nieuwe Uitvoeringsregeling Groen, om meerjarige programma’s beter en met name flexibeler te kunnen faciliteren.

Hierop anticiperend vervallen uit de Uitvoeringsregeling de paragrafen 3.4.2, 3.4.3, 3.5, 3.7, 3.8 en 4.2, die via de nieuwe meerjarige gebiedsprogramma’s bekostigd gaan worden. Daarnaast worden de paragrafen 3.4.1 en 3.10 gewijzigd.

Aanvragen voor deze subsidies die voor 1 juni 2016 zijn ontvangen, worden nog behandeld op basis van de Uitvoeringsregeling Groen, zoals die gold voor deze wijziging.

De genoemde paragrafen vindt u in de 'Uitvoeringsregeling Groen (URG) 2014 na wijziging 19 april 2016, hieronder bij 'Wet- en regelgeving'.

Voorwaarden

De voorwaarden voor subsidie verschillen per paragraaf. Raadpleeg de URG voor de uitgebreide voorwaarden.

In het algemeen geldt dat de hoogte van de subsidie-uitkering verschilt per onderwerp. Meestal is er een maximumbedrag. Vaak ligt dat tussen de 50% en 100% van de door u gemaakte kosten.

Voor paragraaf 3.3 projectsubsidie soortenbeleid leefgebied staat momenteel de indienperiode open van 15 augustus 2016 tot en met 15 september 2016 voor de aanschaf en installatie van zonnepompen ten behoeve van plasdras (zie Provinciaal Blad 3943, 2016 gepubliceerd op 5 juli 2016).

Samenwerken aan de landschapstafel

Voor initiatiefnemers is het sinds medio 2015 nodig om hun plannen over natuur- en recreatieontwikkeling voor te leggen aan de landschapstafel van het desbetreffende gebied. De reden is dat nieuwe initiatieven moeten passen in het gebiedsprogramma. Maak daarom een gebiedsafspraak met 1 van de landschapstafels groen en recreatie.

Vertegenwoordigers van de landschapstafels voeren in 5 overkoepelende regiegroepen Groen van de 5 deelgebieden van Zuid-Holland het overleg met de provincie Zuid-Holland over de wijze waarop provinciale en regionale doelen worden gerealiseerd. De groene gebiedsregisseurs van de provincie kunnen hierbij behulpzaam zijn. Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar:

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Wilt u een gebiedsafspraak maken?
Denkt u aan het starten van een projectverkenning of pilot of een andere subsidieaanvraag?
Neem dan contact op met de Provincie Zuid-Holland, .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag