Kabels en leidingen, graafwerk, vergunning  • Nadat u de vergunning heeft ontvangen, legt u de verkeersmaatregelen en uitvoeringsplanning voor aan onze verkeersdesk o.v.v. het kenmerk van de vergunning, zoals beschreven in de vergunning.
  • Raadpleeg onze spelregels zodat u weet hoe wij uw aanvraag beoordelen.
  • Voor het leggen van drukleidingen en maken van sleufloze kruisingen moet u voldoen aan de NEN 3650 3651.

Voor het (ver)leggen van, werken aan of verwijderen van kabels en leidingen, of toebehoren (zoals verdeelkasten, lasgaten, afsluiters), bij provinciale (vaar)wegen, heeft u vergunning nodig van Omgevingsverordening Zuid-Holland. Is de ondergrond bij ons in eigendom, dan is vaak een privaatrechtelijke overeenkomst tot gebruik van onze grond nodig.

Let op: Leges per 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 brengen wij een bedrag in rekening als u een aanvraag doet. Wilt u weten welk bedrag dit is? Bekijk de tarieventabel met de tarieven.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Dit kan digitaal of per post.
Digitaal indienen via het e-formulier heeft onze voorkeur.

Als u de aanvraag per post indient, vergeet deze niet te ondertekenen en de bijlagen mee te sturen.

Calamiteiten

Als er sprake is van een calamiteit neem dan onmiddellijk contact op met het Contact Centrum via 0704416622, of buiten kantooruren met ons noodnummer 0704418000.

Voorwaarden

Een aanvraag bestaat tenminste uit:

  • Machtiging van uw opdrachtgever, als u handelt namens een ander dan uw eigen bedrijf.
  • Situatietekening 1:500, 1:250 voor details of 1:1000 voor lange tracés.
  • Einddatum als de werken tijdelijk zijn.
  • Dwarsdoorsnede bij sleufloze constructies.
  • Aangezicht en maatgeving (foto of tekening) als er opstallen zijn.
  • Bestanden die behoren bij het aanbrengen van drukleidingen in bermen van wegen of sleufloze kruisingen met onze infra. Zie hiervoor de aparte uitleg.

Kosten

Precariobelasting heffen wij alleen voor bepaalde specifieke objecten, zoals verdeelkasten of transformatorstations.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Contact Centrum, bereikbaar via 0704416622 of .

En verder

De provincie Zuid-Holland heeft een interne kennisgroep, bereikbaar via , die zich  bezighoudt met beleid en procesvorming rondom kabels en leidingen, vooral in relatie tot projectvoering voor nieuwbouw en herinrichting van onze (vaar)wegen. Ook organiseert deze groep jaarlijks een Strategisch Overleg Platform waar vrijwel alle netwerkhouders en diverse wegbeheerders zijn vertegenwoordigd. Het SOP heeft een profiel op LinkedIn, onder de naam Platform Kabels en Leidingen.

Bezwaar en beroep

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht behoudt de provincie zich het recht voor het besluit eenmalig met een redelijke termijn te kunnen verdagen.

Als uw aanvraag incompleet blijkt of aanpassing behoeft, ontvangt u daarvan bericht en schorten wij de behandeling van uw aanvraag op tot u deze aanvult.

Mochten wij de ons toegestane termijn overschrijden, dan kunt u aanspraak maken op vergoeding conform de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Bijgewerkt