Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigenAls voor uw bedrijf een milieuvergunning is afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaalde gevallen een wijzigingsvergunning aanvragen. In andere gevallen hoeft u alleen een melding te doen. U hoeft niets te doen als de verandering binnen het kader van de vergunning blijft.

Voorwaarden

U vraagt een wijzigingsvergunning aan, als 1 of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • De verandering in het bedrijf leidt tot een situatie die in strijd is met de milieuvergunning.
  • De verandering brengt andere of grotere nadelige gevolgen met zich mee voor het milieu dan door de vergunning is toegestaan.
  • De verandering leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend.

U vraagt een milieu-neutrale omgevingsvergunning aan, wanneer een verandering aan een bestaande inrichting aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Er is geen MER nodig;
  • De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend;
  • De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De zogenaamde milieu-neutrale omgevingsvergunning wordt op grond van artikel 3.10 derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met de reguliere procedure van 8 weken (eenmalig te verlengen met 6 weken) verleend.

U hoeft geen wijzigingsvergunning of melding te doen, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De wijziging in het bedrijf is niet in strijd met de vergunning, ook al nemen de nadelige gevolgen voor het milieu toe.
  • Een voorgenomen uitbreiding of verandering van het bedrijf is al in de vergunning opgenomen en wordt binnen 3 jaar uitgevoerd.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt of een melding doet voor bepaalde activiteiten, dan hebben deze misschien ook gevolgen voor de natuur. De instandhouding van beschermde gebieden of plant- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. U kunt dan een omgevingsvergunning aanvragen waarbij de provincie ook de natuuraspecten beoordeelt. De provincie kan aan deze vergunning speciale voorschriften verbinden, zoals ecologische begeleiding.

Contact

U overlegt eventueel met de provincie. U doet de melding of vraagt de wijzigingsvergunning aan bij de provincie. Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Voor meer complexe projecten is de beslistermijn 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen. Dit wordt binnen de eerste 8 weken na indiening van de aanvraag besloten.

Binnen de termijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nog een keer 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij een complex project kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Telefoon 0702189900
Telefoon 0714083100
Telefoon 0182545700
Telefoon 0787708585
Telefoon 0102468080