Bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen beslaan op dit moment in Zuid-Holland zo’n 2,5% van het totale ruimte in Zuid-Holland. Op deze bedrijventerreinen zijn 26.000 bedrijven gevestigd, deze bedrijven samen zorgen voor bijna 1/3 van de totale Zuid-Hollandse werkgelegenheid. Daarmee vormen bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde voor de Zuid-Hollandse economie.

In de Zuid-Hollandse ‘Beleidsvisie en Uitvoeringsstrategie, Regionale Economie en Energie 2012-2015”  en het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 zijn de uitgangspunten neergelegd voor het bedrijventerreinenbeleid. De provinciale inzet concentreert zich in de komende periode vooral op planontwikkeling en op instrumentontwikkeling om vraaggerichter te kunnen handelen. Dit houdt in: hoe voorzien we in de behoefte van de ondernemers op bedrijventerreinen, met oog voor het vestigingsklimaat op het terrein, het goed benutten van de schaarse ruimte in Zuid-Holland en het tegengaan van veroudering.

We zetten in op de volgende 3 beleidslijnen:

  • Evenwicht in vraag en aanbod naar ruimte.
  • Het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen, en
  • Het verduurzamen van de bedrijventerreinen waarbij ze zich tevens voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen.

De instrumenten

Voor bedrijventerreinen wordt de toekomstige behoefte geregeld via de Visie ruimte en mobiliteit (VRM). Er zullen in de toekomst niet veel nieuwe bedrijventerreinen worden uitgegeven, met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt een stevige impuls gegeven aan het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen. In 2017 is een nieuwe behoefteraming vastgesteld. De relevante onderzoeksrapporten worden op deze site gedeeld.

Kennisdelen is voor de provincie een belangrijk instrument. O.a. via de kennisbijeenkomsten werklocaties wordt hier een platform voor geboden. Voor meer informatie en de behandelde onderwerpen zie ook de pagina “Kennisbijeenkomsten”.

Voor de realisatie van het verduurzamen en beter benutten van de bedrijventerreinen kennen we ook een subsidieregeling. Hiermee wordt samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerreinen gestimuleerd, wat mede leidt tot goede investeringen op bedrijventerreinen.

Infodesk Bedrijventerreinen Zuid-Holland bundelt diverse, actuele gegevens over Zuid-Hollandse bedrijventerreinen. En is het provinciale monitoringsysteem voor bedrijventerreinen. Deze biedt tevens de input voor de landelijke database, IBIS.