Monitoring
De nieuw ontwikkelde Dynamische Monitor Bedrijventerreinen combineert gegevens uit Infodesk met diverse anderen (vaak open bronnen). Hiermee is inzicht te verkrijgen in de dynamiek op de huidige bedrijventerreinen en vormt deze input voor analyse, verkenningen ten behoeve van diverse beleidsdoeleinden en kan deze benut worden voor toetsen bij nieuwe planontwikkeling en transformaties. De laatste monitor vormt het provinciale monitorsysteem en de gegevens vormen input voor de landelijke database IBIS.

Om goed te kunnen sturen op kwantiteit en de kwaliteit van bedrijventerreinen, is goede afstemming tussen regio’s en gemeenten van groot belang, waar inzicht in feiten en trends een belangrijke voorwaarde voor is. Een structureel, digitaal monitoringssysteem, waarbij naast kwantitatieve gegevens ook de juiste gegevens voor kwaliteit zijn opgenomen, kan daarin voorzien. De dynamische monitor biedt inzichten in en een praatplaatje over de verschillende bedrijventerreinen. Voor het behoud en versterking van de bedrijventerreinen is het van groot belang om zicht te hebben op de dynamiek.

In de nabije toekomst worden de gegevens in de achterliggende database gebruikt om heldere indicatoren op te maken, zodat beleid beter gemonitord kan worden. Wellicht komen er dan ook betere indicatoren beschikbaar voor andere instrumenten zoals behoefteramingen. Zo wordt er ook een poging gewaagd iets meer te kunnen zeggen over de leegstand op bedrijventerreinen.