Klimaattop 2016
Op 26 oktober vindt de Nationale Klimaattop plaats om het Klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland. Op de Klimaattop bespreken decentrale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven hoe bestaande acties versneld kunnen worden, opgeschaald en verbreed naar de rest van de samenleving. En over het lanceren van nieuwe initiatieven. In het Klimaatakkoord van Parijs spraken 195 landen af de opwarming van de aarde ruim onder de 2˚C te houden en ernaar te streven de opwarming te beperken tot 1,5 ˚C.

Zuid-Hollandse ambities

De provincie Zuid-Holland heeft in het hoofdlijnenakkoord 2015 -2019 afgesproken meer energie te gaan besparen en de overgang naar schone energie slimmer en sneller te realiseren, samen met andere partijen. De overstap naar een schone, toekomstbestendige en betaalbare energiehuishouding is een kans om te innoveren, concurrerend te blijven, het klimaat te beschermen en zo onze welzijn en welvaart te behouden. In de Energieagenda 2016-2020-2050 'Watt anders’ zijn in overleg met Zuid-Hollandse partners ambities en acties voor industrie, glastuinbouw, stedelijke omgeving, mobiliteit en infrastructuur en productie van duurzame energie bepaald. Deze ambities en acties vormen ook de Zuid-Hollandse input voor de energieagenda van het Rijk.

Acties en plannen

Om deze ambities te realiseren wordt hard gewerkt aan allerlei projecten. Bekijk ze hieronder.

CO2 effect initiatieven klimaattop

Tijdens de bijna 50 break-outsessies op de Klimaattop zijn er bij 12 sessies concrete nieuwe afspraken ondertekend om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te reduceren. Wanneer al deze 12 nieuwe afspraken worden gerealiseerd, reduceren zij samen 17,6 Mton CO2-equivalenten (CO2e) in het jaar 2030, wat overeenkomt met 9% van de huidige jaarlijkse Nederlandse broeikasgas emissies. De 3 afspraken met de grootste CO2- reductie zijn de “Lancering CO2 Smart Grid” , “De transitie van aardgas naar duurzame warmte”  en “Aan de slag met energiebesparing bij bedrijven” (E2), samen verantwoordelijk voor de reductie van 15,6 Mton CO2e oftewel 89% van de totale impact van de Klimaattop. Zo berekende Ecofys. De provincie Zuid-Holland is betrokken bij deze 3 initiatieven.


Warmteatlas

warmteatlas

De provincie Zuid-Holland lanceert de online WarmteTransitieAtlas. De atlas toont per wijk in Zuid-Holland de kansen voor aansluiting  op rest- of aardwarmte of waar juist verwarmingsvormen die op elektriciteit werken de oplossing zijn.

Oproep aan het Rijk

geothermie-co2

Gemeenten, provincies en waterschappen vragen het Rijk hen bij de energietransitie vanuit wet- en regelgeving te ondersteunen. Door gezamenlijk een meerjarig nationaal programma op te stellen en de gezamenlijke ambities vast te leggen in een nationale Klimaatwet.

Onderzoek naar hergebruik CO2

smartgrids

Ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen waaronder de provincie Zuid-Holland gaan gezamenlijk projecten onderzoeken om CO2 bij bedrijven af te vangen en vervolgens te hergebruiken.

Aan de slag met wonen zonder aardgas

Tijdens de Nationale Klimaattop ondertekenen bijna honderd partijen, waaronder de provincie Zuid-Holland en het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. Daarmee geven zij aan concreet te beginnen met de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.