Productie van duurzame energieelektriciteit

Om de doelstellingen van 2050 te halen, gaan we in Zuid-Holland meer gebruik maken van duurzame warmte, wind, zon, biomassa en delta-energie.

Energie wordt op veel verschillende gunstige locaties opgewekt door diverse producenten. Gebruikers willen energie in de juiste vorm, op het juiste moment en op de juiste plaats. Om vraag en aanbod perfect op elkaar af te stemmen ontstaan slimme netwerken tussen productielocaties en gebruikers. Er komt meer opslag- en buffercapaciteit in energienetwerken. Daardoor is het mogelijk om schommelingen in de opwekking (door zon, water en wind) en de vraag beter op te vangen.

De energietransitie zal ons verder nieuwe technieken en onvoorziene toepassingen van bestaande technieken brengen. De (nieuwe) vormen van productie, distributie en opslag van duurzame energie hebben invloed op het landschap door hun verschijningsvorm en de fysieke plek die ze innemen. Wij willen de energietransitie laten samengaan met een goede ruimtelijke kwaliteit vanuit onze verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening. We zetten ons ruimtelijk instrumentarium hier voor in.

Duurzame warmte

Aardwarmte en warmteopslag bieden op veel plaatsen in Zuid-Holland al sinds jaren een kosteneffectieve aanvulling op de bestaande energievoorziening, net als restwarmte. De glastuinbouw in Zuid Holland heeft een internationale voorhoedepositie bij het lokale gebruik van aardwarmte en leverancier aan lokale warmtenetten. Boringen gaan nu tot dieptes van 3 à 4 kilometer. Er wordt onderzoek gedaan naar het benutten van diepere bronnen. Duidelijk is wel dat de Zuid-Hollandse bodem veel kansen biedt.

Lees meer over duurzame warmte.

Wind

Als directe uitwerking van het nationaal Energieakkoord werkt de provincie samen met gemeenten aan het mogelijk maken van 735,5 MW opgesteld vermogen aan windenergie in 2020. Daarvoor vinden locatiestudies plaats en proberen we samen met gemeenten te komen tot een goede inpassing in het landschap. Ruimtelijke kwaliteit en een evenredige verdeling van de lasten en de lusten zijn voor ons belangrijke aspecten.

Lees meer over windenergie.

Zon

De ontwikkeling van zonne-energie groeit gestaag. De schatting is dat Zuid-Holland op dit moment jaarlijks 0,3 PJ aan zonne-energie opwekt. Er zijn zowel in de gebouwde omgeving en in het landelijk gebied nog veel geschikte locaties. Denk aan daken van woningen en bedrijven, geluidschermen langs wegen en spoorwegen, maar ook aan terreinen met industriële functies zoals stortplaatsen, zuiveringsinstallaties en leidingstraten. Slim gebruik van restruimtes, zoals wegbermen en rotondes, levert opgeteld nog heel wat vierkante kilometers op. De ruimtelijke inpassing van zonnevelden wordt nader bekeken. In de periode tot 2020 ligt een vervijfvoudiging van het aandeel van zonne-energie tot 1,5 PJ binnen bereik.

Lees meer over zonne-energie.

Delta-energie

Als waterrijke kustprovincie beschikt Zuid-Holland over ruime mogelijkheden om delta-energie te benutten. Er zijn vergevorderde plannen voor een getijdecentrale in de Brouwersdam. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor een Blue Energy-centrale bij het uitwateringsgemaal in Katwijk, dat energie wint uit het potentiaalverschil tussen zoet-en zoutwater. In Rotterdam heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een verkenning gedaan naar de winning van warmte en koude uit het water in de Parksluizen. Deze vormen van Delta-energie bieden kansen voor ontwikkeling van nieuwe kennis en technieken en daarmee ook kansen voor onze werkgelegenheid en export.

Lees meer over delta-energie.

Biomassa

In de industrie, de landbouw en de stad komen organische reststoffen vrij. Deze reststoffen zijn een potentiële bron van schone energie. Met de winning van hoogwaardige grondstoffen uit duurzaam geproduceerde biomassa of uit organische afval-of reststromen wordt waarde gecreëerd en kan bovendien energiebesparing worden gerealiseerd. Biomassa die niet meer als grondstof te gebruiken is, valt laag in de waardeketen te verwerken tot energie. Onze dubbelfunctie van Greenport en mainport komt hier van pas. De provincie richt zich op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Enerzijds nieuwe producenten, zoals de ‘grondstoffenfabriek’ van de waterschappen en mest verwerkende landbouwers, anderzijds gebruikers van grondstoffen en energie uit biomassa. Zuid-Holland hanteert als uitgangspunt dat de energieproductie uit biomassa niet ten koste mag gaan van voedselproductie of andere hoogwaardige toepassingen. (Zie de ‘verwaardingspiramide’ in de GS-brief over de circulaire economie van 11 mei 2016.)

Energie wordt op veel verschillende gunstige locaties opgewekt door diverse producenten. Gebruikers willen energie in de juiste vorm, op het juiste moment en op de juiste plaats. Om vraag en aanbod perfect op elkaar af te stemmen ontstaan slimme netwerken tussen productielocaties en gebruikers. Er komt meer opslag- en buffercapaciteit in energienetwerken. Daardoor is het mogelijk om minder voorspelbare of weersafhankelijke opwekking (door zon, water en wind) efficiënter te benutten.

De energietransitie zal ons verder nieuwe technieken en onvoorziene toepassingen van bestaande technieken brengen. De (nieuwe) vormen van productie, distributie en opslag van duurzame energie hebben invloed op het landschap door hun verschijningsvorm en de fysieke plek die ze innemen. Wij willen de energietransitie laten samengaan met een goede ruimtelijke kwaliteit vanuit onze verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening. We zetten ons ruimtelijk instrumentarium hier voor in.

Lees meer over bio-energie.

Bodem en ondergrond

In de provincie Zuid-Holland is de totale potentiële energieopbrengst uit aardwarmte tenminste even groot als als eerder ingeschat. Daarmee kan de gewenste warmtelevering in de Zuidelijke Randstad in 2050 gerealiseerd worden.

Ook biedt de ondergrond in Zuid-Holland vrijwel overal mogelijkheden om een hoge temperatuur warmteopslagsysteem te realiseren. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau IF Technology in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De resultaten van de studie worden benut bij het stimuleren van lokale warmteprojecten en bij de verdere uitwerking van de warmterotonde.

Lees meer over energie uit bodem en ondergrond.